انتصابات

آقای مهندس بیاتی با حکم مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی به سمت سرپرست اداره تعاون روستایی نیشابور منصوب شد

اقای مهندس مظلوم با حکم مدیر سازمان تعاون روستایی به سمت رئیس اداره شهرستان قوچان منصوب و معارفه گردید