فرم پیشنهاد و انتقاد

 

فرم شکایات یا درخواست مردمی
1- نام و نام خانوادگی:
2- نام پدر:
3-شماره شناسنامه:
4- کدملی:
5- محل صدور(استان/شهرستان)
انتخاب تاریخ   //
6- تاریخ تولد:
7- کد پستی:
8- میزان تحصیلات:
9- شغل:
10- محل اشتغال:
11- آدرس محل اشتغال:
12- تلفن محل اشتغال:
13- آدرس محل سکونت:14- تلفن محل سکونت:
15- وضعیت خاص:مشخصات افراد حقیقی
مشخصات اشخاص حقوقی
8- کد پستی شرکت:
1- نام شرکت:
2- شماره ثبت:
3- زمینه اصلی فعالیت:
4- نام نام خانوادگی مدیر عامل:
5- کد ملی مدیر عامل:
6- تلفن مدیر عامل:
7- آدرس پستی شرکت:
9- تلفن شرکت:
10- آدرس پست الکترونیک شرکت:
11- دورنگار شرکت:
- نام دستگاه یا واحد سازمانی مورد شکایت:
بلی  خیر 
- آ یا در رابطه با شکایت یا درخواست خود مدارکی دارید؟
بلی  خیر 
- آیا در مراجع دیگر نیز اقدام به شکایت یا درخواست نموده اید؟
- نتیجه شکایت یا درخواست در چه تعداد برگ ضمیمه شده است؟
بلی  خیر 
- آیا سابقه طرح شکایت یا درخواست از این دستگاه را داشته اید؟
بلی  خیر 
- آیا شکایت یا درخواست شما پیرامون موضوع قبلی مجددا تکرار شده است؟
بلی  خیر 
- آیا از نحوه پاسخگویی دستگاه در مورد شکایت یا درخواست قبلی خویش راضی هستید؟
فرمانداریواحد اجرایی استاناستانداریوزارتخانه یا سازمان
- مکان درج شکایت یا درخواست در مرحله قبل:
خلاصه موضوع:
انتخاب تاریخ   //
شماره ثبتتاریخ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ماهیت موضوع
تخلفات اداری کارکناناشکالات مدیریتینقص شرح وظایف-قوانین و مقرراتفساد اداریعدم وجود یا کمبود امکانات و خدمات عمومی
موضوع شکایت
مرجع درج شکایت یا درخواست
کمک و مساعدتامور درمانی-آموزشی و فرهنگیاشتغالامور عمومیامور خصوصی
موضوع درخواست
مصادیق شکایات
وام و تسهیلات بانکیکمک مالی بلاعوضاستخداماعاده بکارصدورپروانه گلخانهکسورات بازنشستگیتعیین درصد جانبازیواگذاری زمینتسهیلات خوداشتغالیتامین مسکنتامین آب دامهاصدور پروانه دامداریصدورپروانه مرغداریاحتساب سنوات(بیمه و غیره)تغییر وضعیت استخدامیاحقاق حق و حقوقتسهیلات خرید تراکتور و ادواتسو رفتار مسئولینبخشودگی جرایم و دیر کرد وامهای کشاورزیجبران خسارت واردهحفرچاه آب کشاورزیتغییر کاربری زمین
مصادیق درخواست
نظریه کارشناسی
بلی  خیر 
آیا قبلا شکایت-درخواست-پیشنهاد یا گزارش شاکی یا متقاضی در مرحله قبل طرح شده است؟
بلی  خیر 
طرح شکایت درخواست پیشنهاد گزارش اولیه
علت درخواست تجدید نظر:
انتخاب تاریخ   //
تاریخ درج شکایت یا درخواست
نظریه قابل اقدام  نظریه غیر قابل اقدام 
علت یا استناد قانونی:نظریه
انتخاب تاریخ   //
تاریخ
نام و نام خانوادگی:
نظریه مسئول واحد:
انتخاب تاریخ   //
تاریخ
نام و نام خانوادگی
نظریه مدیر ذیربط:
انتخاب تاریخ   //
تاریخنام نام خانوادگی

عدم رضایت شاکی یا متقاضی از پاسخ دریافت داشتهعدم پاسخگویی به شاکی یا متقاضی در زمان معین
برخورد نامناسب با ارباب رجوعتبعیض و اعمال سلیقه شخصیعدم پرداخت کسورات بیمهتاخیر در انجام وظایف قانونیتصرف زمینعدم حضور مسئولین مربوط در محل کارعدم راهنمایی مناسبعدم پرداخت تسهیلات کشاورزیعدم پرداخت تسهیلات دامداریعدم جبران خسارت واردهعدم تغییر وضعیت استخدامیعدم توانایی یا سو مدیریتعدم اطلاع رسانی صحیح و به موقعنقص یا اشکالات موجود در قوانیناعتراض به عملکرد مسئولیندرخواست یا دریافت رشوهاختلاس یا تبانی در معاملات دولتیسو استفاده از موقعیت شغلیعدم صدور پروانه(دامداری،مرغداری،گلخانه)تغییر کاربری زمینعدم استخدام و اشتغالسایر موارد
فرمانداریواحد اجرایی استاناستانداریدستگاه ذیربطنهاد ریاست جمهوری
شکایتدرخواستپیشنهادگزارش
خانواده شهداجانبازآزادهرزمندهروشندلمعلولبی سرپرستیتیمروحانیتحت پوشش مرکز امدادی