درباره تعاونی روستایی خراسان رضوی

 

سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی 

 

سازمان مركزی تعاون روستایی در سال 1342 با ماهیت شرکت سهامی دولتی و به صورت نامحدود تاسیس شد .

سازمان مركزی تعاون روستایی در سال 1342 تاسیس شد و دولت وقت ایران تعهد كرد كه به سرویس های تكنیكی ، آموزشی، تجاری و كمك اعتباری به شركت تعاونی های گروهی و فردی كشاورزی ادامه دهد. باوجود شبكه گسترده تعاونيهاي روستائي وكشاورزي بعنوان دوبال توانمند دولتي ( سازمان مركزي تعاون روستائي ايران ) وغيردولتي ( شبكه تعاوني روستائي ايران ) بخش كشاورزي رادرحصول اهداف استراتژيك خريد محصولات كشاورزي وپايداري وتنظيم بازار وتوسعه پايدار روستا نقش اساسي ايفا مي نمايد.

سازمان مرکزی تعاون روستایی که بر اساس قانون عهده دار امر هدایت، نظارت و حسابرسی شبکه گسترده تعاونیهای روستایی و کشاورزی می باشد، دارای 31 شعبه در استانها، 234 نمایندگی در شهرستانها، 12 مدیریت و 25 اداره در مرکز بوده که جمعا دارای5.992 پست سازمانی بوده که فعلا با تعداد 2.920 نفر پرسنل درکل کشور وظایف محوله را انجام می دهد.

 تعاونيها درايران پيشينه اي درحدود شصت ساله دارند وتعاونيهاي روستايي وكشاورزي بعنوان تعاونيهاي چند منظوره عام وارد پنجمين دهه حضور وفعاليت خود درروستاهاي كشورشده اند. تعاونيهاي روستائي به واقع پس ازانجام اصلاحات ارضي  درسال 1341 درجهت حمايت ازكشاورزان وتوليدكنندگان كه صاحب اراضي شده بودند شكل گرفت وپا به عرصه روستا گذاشت.

 

 

سه وظيفه و رسالت اصلي سازمان عبارتنداز:

الف) وظايف هدايتي

ب  ) وظايف حمايتي

ج   ) وظايف نظارتي ومراقبت

وظايف مذكور راباهماهنگي درسطح وزارت متبوع ومعاونتهاي وزارتخانه ونيز با سايروزارتخانه هاي مرتبط با كار سازمان تعاون روستائي وشبكه گسترده تعاون روستايي ازطريق دفاتر ستادي و سازمانهاي تعاون روستايي استانها بطورمستقيم وارتباط بلافصلي كه بااستانها وازطريق استان باشهرستانها وبالاخره تاسطح روستاها راانجام ميدهد.

اهم برنامه هاي هدايتي سازمان مركزي تعاون روستايي

1 -  تربيت انسانهاي باتفكر تعاون بعنوان تعاونگران درسطح روستا

2 -  آموزش اصول تعاون وگسترش نهضت تعاون درسطح جامعه روستايي

3 - تربيت مديران تعاونگر براي اداره شركتها واتحاديه هاي تعاوني روستايي وكشاورزي درجامعه روستايي

4 -  توسعه كمي وكيفي شبكه تعاونيها وتهيه استانداردها وشاخص هاي توسعه اي آموزشي

5 -  تدوين وبازنگري اساسنامه ، دستورالعملها، آئين نامه ها براي ارتقاء سطح آگاهي تعاونگران شبكه

6 -  تدوين تقويم ساليانه آموزشي وهمكاري وهمگامي با سايردستگاههاي آموزشي براي گسترش دانش وارتقاء مهارت هاي علمي وكاربردي درسطح جامعه روستايي تعاونگر

7 -  برپايي وتشكيل نمايشگاهها، كارگاههاي آموزشي ، سمينارهاي آموزشي وترويجي براي اعضاء واركان شبكه گسترده تعاوني روستايي

8 - ترتيب مسابقات علمي وآموزشي واعطاي جوايز به نفرات ممتاز شبكه تعاوني روستايي

9 - ايجاد ارتباط وقبول عضويت درسازمانهاي بين المللي ومنطقه اي شبكه تعاونيها واستفاده بهينه ازفرصت هاي جامعه بين الملل براي اعزام كارآموز به خارج ازكشور ويا دعوت از استاتيد خارجي براي گسترش دانش درسطح شبكه تعاون روستائي
اهم برنامه هاي حمايتي سازمان مركزي تعاون روستايي

1 -  توانمند سازي اعضاء واركان شركتهاي تعاون روستايي وكشاورزي واتحاديه هاي تحت پوشش براي تربيت انسانهاي توسعه يافته وخردپذير

2 - تدوين واصلاح قوانين ومقررات براي تسهيل درگردش كار

3 -  توسعه وتقويت عمليات مديريتي، اجتماعي، فرهنگي ، اقتصادي وخدماتي درروستاها براي رسيدن به مقاصد نهضت تعاون
4 - تأمين وتدارك عوامل پيشرفت ، تقويت وتوسعه عمليات جمع آوري ، نگهداري خريد محصولات وفرآوري وتبديل وتكميل اين روند براي جلوگيري ازضايعات محصولات ، ضرر وزيان كشاورزان عضو

5 -  تقويت واصلاح وبهبود سيستم حمل ونقل براي انتقال محصولات كشاورزي وبهينه سازي اين صنعت

6 - تهيه وتوليد وفروش نهاده هاي كشاورزي ( كود، سم و...) وماشين آلات ولوازم حرفه اي مورد نياز اتحاديه ها وشركتهاي تعاوني روستايي وكشاورزي واعضاء آنها

7 -  ارائه تسهيلات بانكي واعتباري وتشكيل شركتهاي اعتباري خرد درسطح روستا وقبول عامليت بانك كشاورزي توسط تعاونيها
8 -  ارائه وتدوين طرح كشت هاي مشاركتي براي تهيه بذوراصلاح شده توسط شبكه وارائه راهكارهاي جديد براي شركت درپويايي بخش وجلوگيري ازآلودگي محيط زيست

برنامه هاي نظارتي سازمان مركزي تعاون روستايي

1 -  مراقبت ونظارت مستمر وحسابرسي شركتها واتحاديه هاي شبكه تعاون روستايي

2 - ارزيابي مستمرشركتهاي تعاوني روستايي، كشاورزي واتحاديه هاي مربوط وارائه تصوير وضعيت هاي موجود آنان براي پويايي واستمرار حيات شركتها

3 - تهيه وتنظيم مستمرگزارش فعاليتهاي انجام شده ماهيانه، سه ماهه ، ششماهه وساليانه درشبكه تعاون روستايي وسازمان

4 - تهيه وتنظيم ترازنامه مالي وحساب سود وزيان ساليانه سازمان وشبكه تعاون روستايي براي تسليم به بازرسان ومقامات ومجامع مورد نياز درمجامع عمومي

5 - ايجاد مديريت هاي حقوقي وبازرسي وخريد وفروش ، كالاهاي مصرفي ومالي واداري وحراست وحسابرسي ودفتر فني وخدمات كشاورزي براي ايفاي نقش نظارتي درسطح سازمان وشبكه گسترده تعاون روستا

 

 

استراتژی های کلان سازمان

- توسعه دانایی بعنوان نیاز اساسی سازمان دانش محور در سازمان تعاون روستایی ایران.

- توسعه زیرساختهای ارتباطی در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و زیرمجموعه ها

- آموزش هدفمند نیروی انسانی سازمان به تفکیک برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت

- حمایت از ایده پردازی و نوآوری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

-  ایجاد نظام کار از راه دور (دوراکاری) هم برای پرسنل و هم برای روستاییان در جهت جذب فرصتهای داخلی و خارجی

 در زمینه ایجاد اشتغال جوانان.

-  بسترسازی برای صادرات خدمات و کالاهای کشاورزی بصورت ملی و بین المللی

 

گزارش عملکرد سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی 

1.     خريد تضميني محصولات كشاورزي  به میزان 295 هزار تن

2.  خريد توافقی محصولات كشاورزي  به میزان  165هزار  تن به ارزش 1 میلیارد و967میلیون ریال

3.   تهيه و توزيع كالاهاي اساسي و يارانه اي روستائيان و سايرمايحتاج مورد نياز آنان.

4.   توزيع مواد سوختي بنزین ، گازوئیل ، نفت سفید در روستاها به میزان 254000000 لیتر از طریق 623 باب فروشگاه مواد سوختی

5.    توزيع آرد خبازي و خانه پزي وكالاهاي اساسي در سطح روستاهاي استان یه میزان 105 هزارتن

6.    تهيه وتوزيع انواع كودهاي شيميايي و الی مورد نياز كشاورزان به میزان 86هزار تن

7.    تهيه وتوزيع انواع سموم شيميايي مورد نياز كشاورزان به میزان 207 هزار لیتر

8.   ظرفیت انبارهای ملکی و دولتی اتحادیه ها 63 هزار تن

9.     ظرفیت انبارهای تعاونی های روستایی غیردولتی 14 هزار  تن

10. اجراي طرح توليد و فراوری بذور اصلاح شده گندم و جو  به میزان 9هزار و 210 تن

11. توزیع انواع بذور گیاهی 10750 تن

12.اجراي طرح ساماندهي مجامع عمومي شركتها

13.           خرید شير حمایتی  به میزان 20000 تن به ارزش 256 میلیارد ریال

14.           خرید و توزیع میوه شب عید 4500 تن به ارزش 108 میلیارد ریال

15.            فروش  کالاهای مصرفی مورد نیاز روستاییان  در 293 باب  فروشگاه های مصرف

16.            توزیع میوه شب عید در انتهای سال 94  - 4500 تن  سیب و پرتغال

17.           راه اندازی نخستین مرکز تکثیر و پرورش زالوی طبی در خراسان رضوی

18.          (نخستین مرکز تکثیر و پرورش زالوی طبی در خراسان رضوی توسط اداره تعاون روستایی شهرستان تایباد در این شهرستان راه اندازی شد. این مرکز با پنج هزار قطعه زالوی مولد و تخم گذار، که از شمال کشور صید و منتقل شده، فعالیت خود را آغاز کرده است. پیش بینی می شود در یک دوره یکساله بیش از 150 هزار قطعه زالو در این مرکز تکثیر شود، اعتبار هزینه شده برای ایجاد این مرکزافزون بر 700میلیون ریال بوده است که از محل منابع داخلی اتحادیه تعاونی روستایی تایباد تامین شده است. این مرکز در فضایی به مساحت 100 متر مربع ایجاد شده که در حال حاضر دو نفر به صورت مستقیم در آن مشغول به کار شده اند).

کسب رتبه ی برتر سازمان در بین سازمان های تعاون روستایی کشور

 

کسب عنوان  روابط عمومی برتر در سازمان های تعاون روستایی کشور در سال 95

 

کسب رتبه اول حسابرسی دربین سازمان های

تعاون روستایی کشور برای چهارمین سال متوالی

کسب رتبه اول امور مالی درکشور در سال جاری در بین سازمان های تعاون روستایی کشور