ارائه خدمات مهندسی طرح های عمرانی به اتحادیه ها و شرکت های تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

 

بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراییضمیمه 1

1- عنوان خدمت:ارائه خدمات مهندسی طرح های عمرانی به اتحادیه ها و شرکت های تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

2- شناسه خدمت

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.)

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرایی:سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

نام دستگاه مادر:وزارت جهاد کشاورزی

4- مشخصات خدمت

شرح خدمت

ارائه خدمات مهندسی طرح های عمرانی شامل بازدید میدانی از منطقه به منظور ارائه مشاوره فنی، تهیه نقشه های معماری، اجرایی و مشخصات فنی برای پروژه های مورد نظر، تهیه برآورد اولیه قیمت پروژه و نظارت عالیه فنی بر اجرای پروژه های عمرانی می باشد.

نوع خدمت

خدمت به شهروندان (G2C)

þخدمت به کسب و کار(G2B)

خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

نوع مخاطبین

شرکت ها و اتحادیه های تعاونی های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

ماهیت خدمت

þ حاکمیتی

þحمایتی

سطح خدمت

þملی

þ منطقه ای

þ استانی

þشهری/شهرستانی

þروستایی

رویداد مرتبط با:

تولد

آموزش

سلامت

مالیات

þکسب و کار

تامین اجتماعی

ثبت مالکیت

تاسیسات شهری

بیمه

ازدواج

بازنشستگی

مدارک و گواهینامه­ها

وفات

سایر

نحوه آغاز خدمت

þتقاضای گیرنده خدمت

فرارسیدن زمانی مشخص

رخداد رویدادی مشخص

تشخیص دستگاه

سایر: ...

مدارک لازم برای انجام خدمت

ارائه درخواست خدمات مهندسی، شرح خدمات مشاور، نقشه و مشخصات فنی پروژه، پیش نویس پیمان اجرایی، مدارک و مستندات مناقصه انتخاب مشاور و پیمانکار، پیش نویس قرارداد مشاور و احراز هویت افراد حقوقی

قوانین و مقررات بالادستی

1. بندهای 4، 21، 22 و 27 ماده 3 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران.

2. دستورالعمل شماره 36172 مورخ 27/5/93 هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران «دستورالعمل سرمایه گذاری، بهره برداری و بهینه سازی زیرساخت ها در سطح شبکه تحت پوشش سازمان»

3. آخرین فهارس بهای واحد ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

5- جزییات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

براورد اولیه قیمت پروژه و نقشه های اجرای:350مورد//انتخاب و تصویب پروژه:200 مورد//تامین، تخصیص و تصویب اعتبار:200 مورد//نظارت بر طرح های عمرانی:350مورد

متوسط مدتزمانارایه خدمت:

براورد اولیه قیمت پروژه و نقشه های اجرای:2 هفته// انتخاب و تصویب پروژه:1 ماه// تامین، تخصیص و تصویب اعتبار:1 ماه// نظارت بر طرح های عمرانی:درطول سال

تواتر

برآورد/انتخاب/تامین:þ یکبار برای همیشه نظارت:2الی6 بار در طول پروژه

تعدادبار مراجعه حضوری

ارائه مدارک و درخواست//بازدید از پروژه//تحویل پروژه

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

 

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

ندارد

ندارد

 

ندارد

ندارد

 

. . .

 

 

6- نحوه دسترسی به خدمت

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن----------------------------------

www.---------------------------------------------------

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:

----------------------------------------

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطی خدمت

در مرحله اطلاع رسانی خدمت

þالکترونیکی

 

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس پيام کوتاه

þسایر(باذکرنحوه دسترسی): مکاتبه با مدیریت استان و شهرستان از طریق اتوماسیون اداری

þغیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

þسایر: اعلام به شبکه

مراجعه به دستگاه:

ملی

þاستانی

þشهرستانی

در مرحله درخواست خدمت

الکترونیکی

 

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

þغیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

þجهت احراز اصالت فرد

þجهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر:

مراجعه به دستگاه:

ملی

þاستانی

þشهرستانی

مرحله تولید خدمت

(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )

الکترونیکی

 

اینترنتی (مانند درگاه دستگاه) اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا ERP)

پست الکترونیک سایر(باذکرنحوه دسترسی)

þغیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

بازدید

درمرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

þغیرالکترونیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

þسایر:

تحویل پروژه

مراجعه به دستگاه:

ملی

þاستانی

þشهرستانی

7- ارتباطخدمتباسایرسامانهها (بانکهای اطلاعاتی) دردستگاه

نام سامانه های دیگر

فیلدهای موردتبادل

 

 

استعلام الکترونیکی

استعلام غیر الکترونیکی

برخط

online

دسته­ای (Batch)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-ارتباطخدمتباسایر دستگاههای دیگر

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه دیگر

فیلدهای موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزینه)

استعلام الکترونیکی

اگراستعلامغیرالکترونیکیاست، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­ای (Batch)

 

 

 

 

 

 

دستگاه

مراجعهکننده

 

 

 

 

 

 

دستگاه

مراجعهکننده

9- عناوین فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

1-براورد اولیه قیمت پروژه و نقشه های اجرای طرح های عمرانی اتحادیه ها و شرکت های تعاونی تحت پوششسازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

2-انتخاب و تصویب پروژه و درج در موافقت نامه های عمرانی اتحادیه ها و شرکت های تعاونی تحت پوششسازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

3- تامین، تخصیص و تصویب اعتبار طرح های عمرانی اتحادیه ها و شرکت های تعاونی تحت پوششسازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

4-نظارت بر طرح های عمرانی اتحادیه ها و شرکت های تعاونی تحت پوششسازمانمرکزی تعاون روستایی ایران

10- نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نامونامخانوادگی

تلفن

پستالکترونیک

واحدمربوط

شمس الله مراد نیا

09122971689

moradniya2012@yahoo.com

معاون اداری و مالی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

محمود سلمانی

88901014

mahmoodsalmani1340@yahoo.com

مدیر امور اداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

سید مهدی شفیعی قصر

81363285

m.ghasr@agri-jahad.org

کارشناس مسئول اصلاح و بهبود

فرآیند ها مرکز نوسازی و تحول اداری

زهرا زارعی

09122157637

zareei.zahra@gmail.com

رییس گروه تشکیلات و روش های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

احمد قادریان

09121238746

ahmad.ghaderian52@gmail.com

کارشناس گروه تشکیلات و روش های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

صفی الله عطایی نجیب

88901010

atainajib20@yahoo.com

کارشناس مسئول طراحی و محاسبات فنی

فهیمه طاهری راد

81363282

f.taherirad@yahoo.com

کارشناس اصلاح و بهبود فرآیندها

محمد مهدی شوشتری

09124630694

m.mshooshtari@yahoo.com

کارشناس گروه تشکیلات و روش های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

 


                                                       لیست اطلاعات مجوزهای حقیقی، حقوقی و دولتی در وزارتخانه/ سازمان ......                                                   فرم شماره یک

ردیف

 

 

عنوان مجوز

 

 

نوع مجوز

 

 

مستندات قانونی

(مصوبه، بخشنامه، آیین نامه)

 

 

مدارک مورد نیاز

 

 

 

مدت اعتبار

 

 

هزینه

(ریال)

 

 

متقاضی مجوز

 

 

فرآیند صدور مجوز

 

 

مراجع ناظر

 

 

زمان تقریبی

فرآیند مجوز

(روز/ ساعت)

فرآیند مجوز

توضیحات

 

 

 

 

 

حقیقی

حقوقی

دولتی

اختصاصی

مشترک *

الکترونیکی

غیر الکترونیکی

1

ارائه خدمات مهندسی طرح های عمرانی به اتحادیه ها و شرکت های تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

برآورد

بندهای 4، 21، 22 و 27 ماده 3 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

دستورالعمل شماره 36172 مورخ 27/5/93 هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران «دستورالعمل سرمایه گذاری، بهره برداری و بهینه سازی زیرساخت ها در سطح شبکه تحت پوشش سازمان»،آخرین فهارس بهای واحد ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ارائه درخواست خدمات مهندسی، شرح خدمات مشاور، نقشه و مشخصات فنی پروژه، پیش نویس پیمان اجرایی، مدارک و مستندات مناقصه انتخاب مشاور و پیمانکار، پیش نویس قرارداد مشاور و احراز هویت افراد حقوقی

نامحدود

------

 

 

 

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

2 هفته

 

 

2

انتخاب

و

تصویب

بندهای 4، 21، 22 و 27 ماده 3 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

دستورالعمل شماره 36172 مورخ 27/5/93 هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران «دستورالعمل سرمایه گذاری، بهره برداری و بهینه سازی زیرساخت ها در سطح شبکه تحت پوشش سازمان»،آخرین فهارس بهای واحد ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ارائه درخواست خدمات مهندسی، شرح خدمات مشاور، نقشه و مشخصات فنی پروژه، پیش نویس پیمان اجرایی، مدارک و مستندات مناقصه انتخاب مشاور و پیمانکار، پیش نویس قرارداد مشاور و احراز هویت افراد حقوقی

نامحدود

------

 

 

 

1 ماه

 

 

3

تامین

و

تخصیص

بندهای 4، 21، 22 و 27 ماده 3 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

دستورالعمل شماره 36172 مورخ 27/5/93 هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران «دستورالعمل سرمایه گذاری، بهره برداری و بهینه سازی زیرساخت ها در سطح شبکه تحت پوشش سازمان»،آخرین فهارس بهای واحد ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ارائه درخواست خدمات مهندسی، شرح خدمات مشاور، نقشه و مشخصات فنی پروژه، پیش نویس پیمان اجرایی، مدارک و مستندات مناقصه انتخاب مشاور و پیمانکار، پیش نویس قرارداد مشاور و احراز هویت افراد حقوقی

نامحدود

------

 

 

 

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

1 ماه

 

 

4

نظارت

بندهای 4، 21، 22 و 27 ماده 3 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

دستورالعمل شماره 36172 مورخ 27/5/93 هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران «دستورالعمل سرمایه گذاری، بهره برداری و بهینه سازی زیرساخت ها در سطح شبکه تحت پوشش سازمان»،آخرین فهارس بهای واحد ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ارائه درخواست خدمات مهندسی، شرح خدمات مشاور، نقشه و مشخصات فنی پروژه، پیش نویس پیمان اجرایی، مدارک و مستندات مناقصه انتخاب مشاور و پیمانکار، پیش نویس قرارداد مشاور و احراز هویت افراد حقوقی

نامحدود

------

 

 

 

درطول سال

 

 

*اگر مراحل مجوز دارای فرآیند مشترک با دیگر دستگاه ها و نیازمند تبادل داده با آنها است، فرم شماره 2 نیزتکمیل شود

 

 

افزودن محتوا...