تامین و توزیع نهاده های کشاورزی

 

بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی                                                                                    ضمیمه 1

1- عنوان خدمت: تامین و توزیع نهاده های کشاورزی

2- شناسه خدمت

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.)

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرایی: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

نام دستگاه مادر: وزارت جهاد کشاورزی

4- مشخصات خدمت

شرح خدمت

تامین و توزیع نهاده های موردنیاز روستاییان و اعضای شرکت ها/ اتحادیه های تعاون روستایی و کشاورزی از قبیل کود، سم، بذر، مکانیزاسیون و ماشین آلات و ادوات کشاورزی.

نوع خدمت

þ خدمت به شهروندان (G2C)

þ خدمت به کسب و کار (G2B)

خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

نوع مخاطبین

روستاییان و اعضای شرکت ها/ اتحادیه های تعاونی های روستایی و کشاورزی

ماهیت خدمت

þ حاکمیتی þ حمایتی

þ تصدی گری

سطح خدمت

þ ملی

þ منطقه ای

þ استانی

þ شهرستانی

þ روستایی

رویداد مرتبط با:

تولد

آموزش

سلامت

مالیات

þ کسب وکار

تامین اجتماعی

ثبت مالکیت

تاسیسات شهری

بیمه

ازدواج

بازنشستگی

مدارک و گواهینامه­ها

وفات

سایر

نحوه آغاز خدمت

þ تقاضای گیرنده خدمت

فرارسیدن زمانی مشخص

رخداد رویدادی مشخص

تشخیص دستگاه

سایر: ...

مدارک لازم برای انجام خدمت

مصوبه شرکت/ اتحادیه تعاونی ها، گزارش بازدید فنی تعاون روستایی شهرستان،استان و مرکز، تاییدیه صلاحیت فنی از کمیته فنی سازمان جهاد کشاورزی استان، اسناد مالکیت زمین یا اجاره بلند مدت معتبر، آزمون آب و آزمون خاک، مدارک مسئول فنی و احراز هویت حقیقی و حقوقی

قوانین و مقررات بالادستی

اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، دستورالعمل اجرایی تهیه و توزیع ماشین آلات و ادوات کشاورزی به شماره 63035/124/4/204 مورخ 27/10/89، مصوبه هیئت وزیران به شماره 244535/ت 47889ن مورخ 22/12/90، دستورالعمل اجرایی سموم شیمیایی به شماره 70166/124/4/204 مورخ 4/2/90،ماده 5 اساسنامه شرکت ها اتحادیه ها و تعاونی های روستایی و کشاورزی،دستورالعمل اجرایی تامین و توزیع نهاده های کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی

5- جزییات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

5 میلیون نفر عضو شرکت ها/ اتحادیه های تعاون روستایی نفر خدمت گیرندگان در: ماه فصل þ سال

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

15 الی 30 روز// تولید و توزیع بذور : 270 روز

تواتر

یک بار در: ماه فصل þ سال

تعداد بار مراجعه حضوری

ارائه درخواست و مدارک

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

 

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

ندارد

ندارد

 

ندارد

ندارد

 

. . .

 

 

6- نحوه دسترسی به خدمت

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن------------------------

www.------------------------------------

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:

-------------------------------------

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطی خدمت

در مرحله اطلاع رسانی خدمت

þالکترونیکی

 

þاینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس پيام کوتاه

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

þغیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

þسایر: نهاده ها در فصل مورد نیاز الزام دارد در دستری باشد،لذا قبل از شروع فصل کشت و کار در اختیار کشاورزان قرار داده می شود و کشاورزان مطلع هستند.

مراجعه به دستگاه:

ملی

þاستانی

þشهرستانی

در مرحله درخواست خدمت

الکترونیکی

 

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

þغیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

þجهت احراز اصالت فرد

þجهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر:

مراجعه به دستگاه:

ملی

þاستانی

þشهرستانی

مرحله تولید خدمت

(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )

þالکترونیکی

 

اینترنتی (مانند درگاه دستگاه) اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا ERP)

پست الکترونیک سایر (باذکرنحوه دسترسی)

þغیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

 

درمرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

þغیرالکترونیکی

 

 

 

 

 

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

þسایر: دریافت حواله از مراکز خدمات کشاورزی شهرستان

 

مراجعه به دستگاه:

ملی

þاستانی

þشهرستانی

7- ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانکهای اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر

فیلدهای موردتبادل

 

 

استعلام الکترونیکی

استعلام غیر الکترونیکی

برخط

online

دسته­ای (Batch)

سامانه نهاده های کشاورزی

آمار توزیع استانی نهاده ها

þ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه دیگر

فیلدهای موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزینه)

استعلام الکترونیکی

اگر استعلام غیرالکترونیکی است، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­ای (Batch)

انجمن صنفی تولیدکنندگان بذور اصلاح شده کشاورزی

---------------

همکاری در تعیین

تعرفه و یارانه

حق عضویت اعضا

 

 

þدستگاه

مراجعه کننده

انچمن تولیدکنندگان کودهای آلی-زیستی

---------------

ارائه کود به کشاورزان

متغییر

 

 

دستگاه

þمراجعه کننده

شرکت های پتروشیمی کشور

---------------

خرید کود اوره

کیسه ای

350000 ريال

 

 

þدستگاه

مراجعه کننده

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران

---------------

اخذ خدمات مشاوره ای و کلینیک های

گیاه پزشکی و فروشگاه های سموم و ریز مغذی ها

نظام

تعرفه ای

 

 

دستگاه

þمراجعه کننده

بانک های عامل

---------------

تسهیلات بانکی

معرفی نامه

21 درصد کارمزد

1درصد تشکیل پرونده

 

 

دستگاه

þمراجعه کننده

صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی

---------------

تسهیلات بانکی

معرفی نامه

8 درصد کارمزد

1درصد تشکیل پرونده

(بلاعوض)

 

 

دستگاه

þمراجعه کننده

صندوق توسعه ملی

---------------

تسهیلات

اخذ سهمیه ملی

4 درصد کارمزد

 

 

þدستگاه

مراجعه کننده

9- عناوین فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

1- تامین و توزیع کود شیمیایی یارانه ای

2- تامین و توزیع کودشیمیایی غیر یارانه ای

3- توزیع سموم و ریز مغذی ها

4- تعیین سهمیه بذور اصلاح شده شرکت ها/ اتحادیه ها

5- تولید و تکثیر بذور اصلاح شده غلات و دانه های روغنی

6- تامین و توزیع بذور اصلاح شده

7- تامین و توزیع نهاده های دام و طیور و آبزیان

8- معرفی نامه برای تجهیز و نوسازی واحدهای خدمات مکانیزاسیون کشاورزی

9- معرفی نامه اخذ تسهیلات بانکی محصولات کشاورزی

10- نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

تلفن

پست الکترونیک

واحد مربوط

شمس الله مراد نیا

09122971689

moradniya2012@yahoo.com

معاون اداری و مالی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

محمود سلمانی

88901014

mahmoodsalmani1340@yahoo.com

مدیر امور اداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

سید مهدی شفیعی قصر

81363285

m.ghasr@agri-jahad.org

کارشناس مسئول اصلاح و بهبود

فرآیند ها مرکز نوسازی و تحول اداری

زهرا زارعی

09122157637

zareei.zahra@gmail.com

رییس گروه تشکیلات و روش های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

آنه محمد قره قول

88803513

gharaghol391@gmail.com

رئیس گروه خدمات کشاورزی

احمد قادریان

09121238746

ahmad.ghaderian52@gmail.com

کارشناس گروه تشکیلات و روش های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

فهیمه طاهری راد

81363282

f.taherirad@yahoo.com

کارشناس اصلاح و بهبود فرآیندها

محمد مهدی شوشتری

09124630694

m.mshooshtari@yahoo.com

کارشناس گروه تشکیلات و روش های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                       لیست اطلاعات مجوزهای حقیقی، حقوقی و دولتی در وزارتخانه/ سازمان ......                                                   فرم شماره یک

ردیف

 

 

عنوان مجوز

 

 

نوع مجوز

 

 

مستندات قانونی

(مصوبه، بخشنامه، آیین نامه)

 

 

مدارک مورد نیاز

 

 

 

مدت اعتبار

 

 

هزینه

(ریال)

 

 

متقاضی مجوز

 

 

فرآیند صدور مجوز

 

 

مراجع ناظر

 

 

زمان تقریبی

فرآیند مجوز

(روز/ ساعت)

فرآیند مجوز

توضیحات

 

 

 

 

 

حقیقی

حقوقی

دولتی

اختصاصی

مشترک *

الکترونیکی

غیر الکترونیکی

1

تامین و توزیع نهاده های کشاورزی

تامین نهاده

اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، دستورالعمل اجرایی تهیه و توزیع ماشین آلات و ادوات کشاورزی به شماره 63035/124/4/204 مورخ 27/10/89، مصوبه هیئت وزیران به شماره 244535/ت 47889ن مورخ 22/12/90، دستورالعمل اجرایی سموم شیمیایی به شماره 70166/124/4/204 مورخ 4/2/90،ماده 5 اساسنامه شرکت ها اتحادیه ها و تعاونی های روستایی و کشاورزی،دستورالعمل اجرایی تامین و توزیع نهاده های کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی

مصوبه شرکت/ اتحادیه تعاونی ها، گزارش بازدید فنی تعاون روستایی شهرستان،استان و مرکز، تاییدیه صلاحیت فنی از کمیته فنی سازمان جهاد کشاورزی استان، اسناد مالکیت زمین یا اجاره بلند مدت معتبر، آزمون آب و آزمون خاک، مدارک مسئول فنی

سالانه

------

 

 

معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی

30 روز

 

 

2

توزیع نهاده

اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، دستورالعمل اجرایی تهیه و توزیع ماشین آلات و ادوات کشاورزی به شماره 63035/124/4/204 مورخ 27/10/89، مصوبه هیئت وزیران به شماره 244535/ت 47889ن مورخ 22/12/90، دستورالعمل اجرایی سموم شیمیایی به شماره 70166/124/4/204 مورخ 4/2/90،ماده 5 اساسنامه شرکت ها اتحادیه ها و تعاونی های روستایی و کشاورزی،دستورالعمل اجرایی تامین و توزیع نهاده های کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی

مصوبه شرکت/ اتحادیه تعاونی ها، گزارش بازدید فنی تعاون روستایی شهرستان،استان و مرکز، تاییدیه صلاحیت فنی از کمیته فنی سازمان جهاد کشاورزی استان، اسناد مالکیت زمین یا اجاره بلند مدت معتبر، آزمون آب و آزمون خاک، مدارک مسئول فنی

سالانه

------

 

 

معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی

30 روز

 

 

3

تولید و توزیع بذور

اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، دستورالعمل اجرایی تهیه و توزیع ماشین آلات و ادوات کشاورزی به شماره 63035/124/4/204 مورخ 27/10/89، مصوبه هیئت وزیران به شماره 244535/ت 47889ن مورخ 22/12/90، دستورالعمل اجرایی سموم شیمیایی به شماره 70166/124/4/204 مورخ 4/2/90،ماده 5 اساسنامه شرکت ها اتحادیه ها و تعاونی های روستایی و کشاورزی،دستورالعمل اجرایی تامین و توزیع نهاده های کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی

مصوبه شرکت/ اتحادیه تعاونی ها، گزارش بازدید فنی تعاون روستایی شهرستان،استان و مرکز، تاییدیه صلاحیت فنی از کمیته فنی سازمان جهاد کشاورزی استان، اسناد مالکیت زمین یا اجاره بلند مدت معتبر، آزمون آب و آزمون خاک، مدارک مسئول فنی

سالانه

------

 

 

معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی

270 روز

 

 

*اگر مراحل مجوز دارای فرآیند مشترک با دیگر دستگاه ها و نیازمند تبادل داده با آنها است، فرم شماره 2 نیزتکمیل شود

 

 

 

افزودن محتوا...