تشکیل شرکت کشت و صنعت

بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی                                                                                    ضمیمه 1

1- عنوان خدمت: تشکیل شرکت کشت و صنعت

2- شناسه خدمت

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.)

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرایی: سازمان تعاون روستایی ایران

نام دستگاه مادر: وزارت جهاد کشاورزی

4- مشخصات خدمت

شرح خدمت

مجوزی است که بر مبنای آن به افراد حقیقی و حقوقی اجازه تشکیل شرکت های کشت و صنعت داده می شود.

نوع خدمت

þ خدمت به شهروندان (G2C)

þ خدمت به کسب و کار (G2B)

خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

نوع مخاطبین

بهره برداران بخش کشاورزی.

ماهیت خدمت

þ حاکمیتی

تصدی گری

سطح خدمت

ملی

منطقه ای

 

þ استانی

þشهرستانی

روستایی

رویداد مرتبط با:

تولد

آموزش

سلامت

مالیات

þکسب و کار

تامین اجتماعی

ثبت مالکیت

تاسیسات شهری

بیمه

ازدواج

بازنشستگی

مدارک و گواهینامه­ها

وفات

سایر

نحوه آغاز خدمت

þتقاضای گیرنده خدمت

فرارسیدن زمانی مشخص

رخداد رویدادی مشخص

تشخیص دستگاه

سایر: ...

مدارک لازم برای انجام خدمت

1-درخواست کتبی متقاضی2-.طرح توجیهی فنی و اقتصادی.3-تصویر مدارک مالکیت زمین.4-تصویر مدارک تامین آب.5-نتایج آزمون خاک6-.نقشه توپوگرافی اراضی و سازه های طرح.7-مدرک تحصیلی متقاضی.8-اصل گزارش بازدید میدانی9-تعهدنامه محضری مبنی بر عدم تغییر کاربری.10-تاییدیه محیط زیست.11-تاییدیه اجرای طرح از سوی استانداری و فرمانداری.12-تاییدیه نهادهای ذیربط.13-اساسنامه شرکت. و احراز هویت حقیقی و حقوقی

قوانین و مقررات بالادستی

1. قانون نقاط قطب کشاورزی مصوب 5/3/54

2. بند 35 سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه و ماده 147 لایحه برنامه پنجم.

3. قانون و آیین نامه اجرایی جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب 1385.

5- جزییات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

صدور مجوز:10مورد سالانه///اصلاح 1 مورد سالانه///تقاضای تمدید:20 مورد دوسالانه///لغو:حسب مورد

(متناسب با میزان زمین بهره برداران و شرایط اجتماعی-فرهنگی متغیر است)

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

صدور مجوز: مشروط بر انجام مطالعات و طرح توجیهی فنی و اقتصادی مناسب حداقل 6 ماه///اصلاح و تمدید:مشروط به ارائه گزارش عملکرد مورد تایید مدیریت تعاون روستایی استان 1 روز///لغو:درصورت عدم فعالیت بیش از 6 ماه و گزارش مدیریت تعاون روستایی استان 1 روز

تواتر

صدور: یکبار برای همیشه /// اصلاح و لغو: حسب مورد /// تمدید: 2 ساله

تعداد بار مراجعه حضوری

صدور:ارائه مدارک و درخواست،ارائه طرح توجیهی فنی،دریافت مجوز/// اصلاح،تمدید و لغو: نیاز به حضور نیست.

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

ندارد

ندارد

 

ندارد

ندارد

 

. . .

 

 

6- نحوه دسترسی به خدمت

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن--------------------------

www.----------------------------------------------

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:

----------------------------------------

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطی خدمت

در مرحله اطلاع رسانی خدمت

þالکترونیکی

 

þاینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس پيام کوتاه

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر:

مراجعه به دستگاه:

ملی

استانی

شهرستانی

در مرحله درخواست خدمت

الکترونیکی

 

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

þغیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

þجهت احراز اصالت فرد

þجهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر:

مراجعه به دستگاه:

þملی

þاستانی

شهرستانی

مرحله تولید خدمت

(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )

الکترونیکی

 

اینترنتی (مانند درگاه دستگاه) اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا ERP)

پست الکترونیک سایر (باذکرنحوه دسترسی)

þغیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

ارائه طرح توجیهی فنی

درمرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

þغیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

þسایر: دریافت مجوز

مراجعه به دستگاه:

þملی

þاستانی

شهرستانی

7- ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانکهای اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر

فیلدهای موردتبادل

 

 

استعلام الکترونیکی

استعلام غیر الکترونیکی

برخط

online

دسته­ای (Batch)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه دیگر

فیلدهای موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزینه)

استعلام الکترونیکی

اگر استعلام غیرالکترونیکی است، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­ای (Batch)

استانداری- فرمانداری

------

درخواست مراجعه کننده به همراه طرح توجیهی- تایدیه اجرای طرح

----

 

 

دستگاه

þ مراجعه کننده

محیط زیست

 

------

درخواست مراجعه کننده به همراه طرح توجیهی- تایدیه اجرای طرح

----

 

 

دستگاه

þمراجعه کننده

9- عناوین فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

1-صدور مجوز تشکیل شرکت کشت و صنعت

2- تمدید مجوز تشکیل شرکت کشت و صنعت

3- اصلاح مجوز تشکیل شرکت کشت و صنعت

10- نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نام و نام خانوادگی

تلفن

پست الکترونیک

واحد مربوط

شمس الله مراد نیا

09122971689

moradniya2012@yahoo.com

معاون اداری و مالی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

محمود سلمانی

88901014

mahmoodsalmani1340@yahoo.com

مدیر امور اداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

سید مهدی شفیعی قصر

81363285

m.ghasr@agri-jahad.org

کارشناس مسئول اصلاح و بهبود

فرآیند ها مرکز نوسازی و تحول اداری

زهرا زارعی

09122157637

zareei.zahra@gmail.com

رییس گروه تشکیلات و روش های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

علی اکبر بخشی

88383064

akbar_bakhshi46@yahoo.com

رئیس گروه شرکت های سهامی زراعی

احمد قادریان

09121238746

ahmad.ghaderian52@gmail.com

کارشناس گروه تشکیلات و روش های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

فهیمه طاهری راد

81363282

f.taherirad@yahoo.com

کارشناس اصلاح و بهبود فرآیندها

محمد مهدی شوشتری

09124630694

m.mshooshtari@yahoo.com

کارشناس گروه تشکیلات و روش های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

 

 

 


لیست اطلاعات مجوزهای حقیقی، حقوقی و دولتی در وزارتخانه/ سازمان ......                                                   فرم شماره یک

ردیف

 

 

عنوان مجوز

 

 

نوع مجوز

 

 

مستندات قانونی

(مصوبه، بخشنامه، آیین نامه)

 

 

مدارک مورد نیاز

 

 

 

مدت اعتبار

 

 

هزینه

(ریال)

 

 

متقاضی مجوز

 

 

فرآیند صدور مجوز

 

 

مراجع ناظر

 

 

زمان تقریبی

فرآیند مجوز

(روز/ ساعت)

فرآیند مجوز

توضیحات

 

 

 

 

 

حقیقی

حقوقی

دولتی

اختصاصی

مشترک *

الکترونیکی

غیر الکترونیکی

1

تشکیل شرکت کشت و صنعت

صدور

قانون نقاط قطب کشاورزی///بند 35 سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه و ماده 147 لایحه برنامه پنجم///قانون و آیین نامه اجرایی جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب 1385

درخواست کتبی متقاضی//طرح توجیهی فنی و اقتصادی//تصویر مدارک مالکیت زمین//تصویر مدارک تامین آب//نتایج آزمون خاک//نقشه توپوگرافی اراضی و سازه های طرح// مدرک تحصیلی متقاضی اصل گزارش بازدید میدانی//تعهدنامه محضری مبنی بر عدم تغییر کاربری// تاییدیه محیط زیست//تاییدیه اجرای طرح از سوی استانداری و فرمانداری//تاییدیه نهادهای ذیربط//اساسنامه شرکت و احراز هویت حقیقی و حقوقی

دو ساله

----------

 

 

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

6 ماه

 

 

2

تمدید

قانون نقاط قطب کشاورزی///بند 35 سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه و ماده 147 لایحه برنامه پنجم///قانون و آیین نامه اجرایی جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب 1385

گزارش سالانه مدیریت تعاون روستایی استان

دو ساله

----------

 

 

یک روز

 

 

3

اصلاح

قانون نقاط قطب کشاورزی///بند 35 سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه و ماده 147 لایحه برنامه پنجم///قانون و آیین نامه اجرایی جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب 1385

گزارش سالانه مدیریت تعاون روستایی استان

دو ساله

----------

 

 

یک روز

 

 

4

لغو

قانون نقاط قطب کشاورزی///بند 35 سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه و ماده 147 لایحه برنامه پنجم///قانون و آیین نامه اجرایی جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب 1385

گزارش سالانه مدیریت تعاون روستایی استان

---

----------

 

 

یک روز

 

 

*اگر مراحل مجوز دارای فرآیند مشترک با دیگر دستگاه ها و نیازمند تبادل داده با آنها است، فرم شماره 2 نیزتکمیل شود

 

فرم شماره دو

ردیف

عنوان دستگاه استعلام شونده

نوع فرآیند

مدارک مورد نیاز

مدت اعتبار

هزینه

(ریال)

زمان انجام کار

(روز/ ساعت)

فرآیند مجوز

توضیحات

 

موارد استعلام

با ذکر نام **

 

سایر

***

 

 

الکترونیکی

غیر الکترونیکی

1

محیط زیست

تایید ایجاد واحد

کشت و صنعت

 

مشخص نیست

دائمی

مشخص نیست

مشخص نیست

مشخص نیست

 

** نام استعلام در توضیحات درج شود

*** اگر نوع فرآیند سایر می باشد اطلاعات آن در توضیحات درج شود


 

 

افزودن محتوا...