تشکیل و انحلال شرکت سهامی زراعی

بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی                                                                                    ضمیمه 1

1- عنوان خدمت: تشکیل و انحلال شرکت سهامی زراعی

 

2- شناسه خدمت

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.)

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرایی: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

نام دستگاه مادر: وزارت جهاد کشاورزی

4- مشخصات خدمت

شرح خدمت

مجوزی است که بر مبنای آن نظام سهامی زراعی به متقاضیان واحد های بهره برداری، به منظور یکپارچه سازی اراضی و افزایش بهره وری داده می شود.

نوع خدمت

þ خدمت به شهروندان (G2C)

þ خدمت به کسب و کار (G2B)

خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

نوع مخاطبین

بهره برداران بخش کشاورزی : 1- افراد حقیقی مشمول ماده 2 و تبصره ماده 19 قانون و ماده 4 قانون،2- افراد حقوقی موضوع ماده 4 قانون، 3- اشخاص حقیقی بند 1 تصویب نامه هیئت وزیران مصوبه 7/12-1390.

ماهیت خدمت

þ حاکمیتی

تصدی گری

سطح خدمت

þ ملی

منطقه ای

 

þ استانی

þشهرستانی

روستایی

رویداد مرتبط با:

تولد

آموزش

سلامت

مالیات

þکسب و کار

تامین اجتماعی

ثبت مالکیت

تاسیسات شهری

بیمه

ازدواج

بازنشستگی

مدارک و گواهینامه­ها

وفات

سایر

نحوه آغاز خدمت

þتقاضای گیرنده خدمت

فرارسیدن زمانی مشخص

رخداد رویدادی مشخص

تشخیص دستگاه

سایر: ...

مدارک لازم برای انجام خدمت

1- تقاضای کتبی متقاضیان،2- معرفی نامه استان،3- گزارش بازدید و ارزیابی فنی استان، 4- نتایج مطالعات امکان سنجی توسط مشاور فنی، 5- برگ محضری واگذاری حق بهره برداری از عوامل تولید به شرکت توسط بهره برداران، 6- صورتجلسه تعیین کمیته ارزیابی منابع، 7- صورتجلسه ارزیابی منابع و عوامل تولید، 8- آگهی دعوت مجمع عمومی، 9- صورتجلسه مجمع، 10- اساسنامه شرکت، 11- آگهی تاسیس شرکت، 12- صورتجلسه هیئت مدیره شرکت. 13- مصوبات هیئت مدیره برای نقل و انتقال سهام، 14- تقاضای کتبی سهامدار برای انتقال سهام، 15- گواهی حصر وراثت. و احراز هویت حقیقی و حقوقی

قوانین و مقررات بالادستی

قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی(مصوب 3/2/52) ، اساسنامه شرکت های سهامی زراعی مصوب 7/12/90 هیات وزیران، قانون تجارت،قانون راجع به ضوابط مربوط به خرید اراضی و مستحدثات و اعیانی و ماشین آلات و قنوات و چاه های آب و وسایل آبیاری واقع در حوزه عمل شرکت های سهامی زراعی و شرکت های تعاونی تولید روستایی که در تاریخ تشکیل شرکت در مالکیت سهامدارن نمی باشد(مصوب 8/8/52)،قانون گسترش کشاورزی در قطب های کشاورزی(مصوب 5/3/54)،لایحه قانونی اصلاح بعضی از موارد قانونی گسترش کشاورزی در قطب های کشاورزی(مصوب17/9/58)،آیین نامه اجرایی تشکیل شورای امور شرکت های سهامی زراعی و تعاونی های تولید موضوع ماده 17 قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی(مصوب28/12/91)، آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف موضوع ماده 8 قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی، آیین نامه اجرایی نحوه استفاده از سود سهام وزارت جهاد کشاورزی در شرکت های سهامی زراعی موضوع ماده 3 قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی، آیین نامه اجرایی قانون گسترش کشاورزی(مصوب14/4/55)، آیین نامه اجرایی جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی(مصوب 1385)، آیین نامه اجرایی ماده 11 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی(مصوب 9/4/87)،دستور العمل آیین نامه ماده 3 قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی(مصوب 26/12/92 هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران)، دستور العمل آیین نامه ماده 8 قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی(تایید مدیریت امور حقوقی 28/8/93 و ابلاغ 8/9/93)،دستورالعمل تغییر و تحول مدیرعامل در شرکت های سهامی زراعی، دستورالعمل استخدامی شرکت سهامی زراعی،دستورالعمل شرایط عضویت اعضای هیئت مدیره:مدیرعامل و بازرسان شرکت های سهامی زراعی و وظایف هیئت رئیسه مجمع شرکت های سهامی زراعی و شیوه نامه برگزاری مجامع،دستورالعمل نحوه نقل و انتقال سهام و نحوه استفاده از عواید سهام در شرکت های سهامی زراعی(موضوع مواد 9،10،19 قانون تشکیل شرکت های زراعی و مواد 43 و 8 اساسنامه شرکت سهامی زراعی)،دستورالعمل شرکت های تعاونی تولید متقاضی تبدیل به شرکت سهامی زراعی،دستورالعمل مقررات مالی و معاملات شرکت های سهامی زراعی،دستورالعمل ضوابط ارزیابی تعیین ارزش حق استفاده از منابع آب و خاک و عوامل تولید در شرکت های سهامی زراعی(به استناد تبصره ماده 2 قانون و بند 2 الی 7 تصویب نامه هیئت وزیران مصوب7/12/90)،دستورالعمل سیاستگزاری،برنامه ریزی و نظارت بر وصول و مصرف اعتبارات آموزشی اتحادیه و شرکت های تعاونی تولید روستاییو سهامی زراعی(مصوب 17/6/93)

5- جزییات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

4 مجوز تشکیل سالانه/انحلال حسب مورد(متناسب با میزان زمین بهره برداران و شرایط اجتماعی-فرهنگی متغیر است)

خدمت گیرندگان در: ماه فصل þ سال

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

تشکیل و انحلال:پس از تایید مطالعات امکان سنجی و طی مراحل قانونی حداقل 12 ماه

تواتر

تشکیل و انحلال: þ یکبار برای همیشه

تعداد بار مراجعه حضوری

تشکیل(2بار):ارائه درخواست و مدارک////دریافت مجوز تشکیل

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

ندارد

ندارد

 

ندارد

ندارد

 

. . .

 

 

6- نحوه دسترسی به خدمت

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن--------------------------

www.----------------------------------------------

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:

-------------------------------------

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطی خدمت

در مرحله اطلاع رسانی خدمت

þالکترونیکی

 

þاینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس پيام کوتاه

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر:

مراجعه به دستگاه:

ملی

استانی

شهرستانی

در مرحله درخواست خدمت

الکترونیکی

 

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

þغیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

þجهت احراز اصالت فرد

þجهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر:

مراجعه به دستگاه:

þملی

þاستانی

شهرستانی

مرحله تولید خدمت

(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )

الکترونیکی

 

اینترنتی (مانند درگاه دستگاه) اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا ERP)

پست الکترونیک سایر (باذکرنحوه دسترسی)

þغیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

 

درمرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

þغیرالکترونیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

þسایر: دریافت مجوز

مراجعه به دستگاه:

ملی

þاستانی

شهرستانی

7- ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانکهای اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر

فیلدهای موردتبادل

 

 

استعلام الکترونیکی

استعلام غیر الکترونیکی

برخط

online

دسته­ای (Batch)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه دیگر

فیلدهای موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزینه)

استعلام الکترونیکی

اگر استعلام غیرالکترونیکی است، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­ای (Batch)

 

 

 

 

 

 

دستگاه

مراجعه کننده

9- عناوین فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

1- تشکیل شرکت سهامی زراعی

2- انحلال شرکت سهامی زراعی

3- ابطال شرکت سهامی زراعی

10- نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نام و نام خانوادگی

تلفن

پست الکترونیک

واحد مربوط

شمس الله مراد نیا

09122971689

moradniya2012@yahoo.com

معاون اداری و مالی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

محمود سلمانی

88901014

mahmoodsalmani1340@yahoo.com

مدیر امور اداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

سید مهدی شفیعی قصر

81363285

m.ghasr@agri-jahad.org

کارشناس مسئول اصلاح و بهبود

فرآیند ها مرکز نوسازی و تحول اداری

زهرا زارعی

09122157637

zareei.zahra@gmail.com

رییس گروه تشکیلات و روش های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

علی اکبر بخشی

88383064

akbar_bakhshi46@yahoo.com

رئیس گروه شرکت های سهامی زراعی

احمد قادریان

09121238746

ahmad.ghaderian52@gmail.com

کارشناس گروه تشکیلات و روش های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

فهیمه طاهری راد

81363282

f.taherirad@yahoo.com

کارشناس اصلاح و بهبود فرآیندها

محمد مهدی شوشتری

09124630694

m.mshooshtari@yahoo.com

کارشناس گروه تشکیلات و روش های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

 


ردیف

 

 

عنوان مجوز

 

 

نوع مجوز

 

 

مستندات قانونی

(مصوبه، بخشنامه، آیین نامه)

 

 

مدارک مورد نیاز

 

 

 

مدت اعتبار

 

 

هزینه

(ریال)

 

 

متقاضی مجوز

 

 

فرآیند صدور مجوز

 

 

مراجع ناظر

 

 

زمان تقریبی

فرآیند مجوز

(روز/ ساعت)

فرآیند مجوز

توضیحات

 

 

 

 

 

حقیقی

حقوقی

دولتی

اختصاصی

مشترک *

الکترونیکی

غیر الکترونیکی

1

تشکیل و انحلال شرکت سهامی زراعی

تشکیل

قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی،اساسنامه شرکت های سهامی زراعی مصوب 7/12/90 هیات وزیران، قانون تجارت،قانون راجع به ضوابط مربوط به خرید اراضی و مستحدثات و اعیانی و ماشین آلات و قنوات و چاه های آب و وسایل آبیاری واقع در حوزه عمل شرکت های سهامی زراعی و شرکت های تعاونی تولید روستایی که در تاریخ تشکیل شرکت در مالکیت سهامدارن نمی باشد،قانون گسترش کشاورزی در قطب های کشاورزی،لایحه قانونی اصلاح بعضی از موارد قانونی گسترش کشاورزی در قطب های کشاورزی،آیین نامه اجرایی تشکیل شورای امور شرکت های سهامی زراعی و تعاونی های تولید موضوع ماده 17 قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی،آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف موضوع ماده 8 قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی، آیین نامه اجرایی نحوه استفاده از سود سهام وزارت جهاد کشاورزی در شرکت های سهامی زراعی موضوع ماده 3 قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی، آیین نامه اجرایی قانون گسترش کشاورزی،آیین نامه اجرایی جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، آیین نامه اجرایی ماده 11 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی،دستور العمل آیین نامه ماده 3 قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی،دستور العمل آیین نامه ماده 8 قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی،دستورالعمل تغییر و تحول مدیرعامل در شرکت های سهامی زراعی، دستورالعمل استخدامی شرکت سهامی زراعی،دستورالعمل شرایط عضویت اعضای هیئت مدیره:مدیرعامل و بازرسان شرکت های سهامی زراعی و وظایف هیئت رئیسه مجمع شرکت های سهامی زراعی و شیوه نامه برگزاری مجامع،دستورالعمل نحوه نقل و انتقال سهام و نحوه استفاده از عواید سهام در شرکت های سهامی زراعی(موضوع مواد 9،10،19 قانون تشکیل شرکت های زراعی و مواد 43 و 8 اساسنامه شرکت سهامی زراعی)،دستورالعمل شرکت های تعاونی تولید متقاضی تبدیل به شرکت سهامی زراعی،دستورالعمل مقررات مالی و معاملات شرکت های سهامی زراعی،دستورالعمل ضوابط ارزیابی تعیین ارزش حق استفاده از منابع آب و خاک و عوامل تولید در شرکت های سهامی زراعی(به استناد تبصره ماده 2 قانون و بند 2 الی 7 تصویب نامه هیئت وزیران مصوب7/12/90)،دستورالعمل سیاستگزاری،برنامه ریزی و نظارت بر وصول و مصرف اعتبارات آموزشی اتحادیه و شرکت های تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعی

1- تقاضای کتبی متقاضیان،2- معرفی نامه استان،3- گزارش بازدید و ارزیابی فنی استان، 4- نتایج مطالعات امکان سنجی توسط مشاور فنی، 5- برگ محضری واگذاری حق بهره برداری از عوامل تولید به شرکت توسط بهره برداران، 6- صورتجلسه تعیین کمیته ارزیابی منابع، 7- صورتجلسه ارزیابی منابع و عوامل تولید، 8- آگهی دعوت مجمع عمومی، 9- صورتجلسه مجمع، 10- اساسنامه شرکت، 11- آگهی تاسیس شرکت، 12- صورتجلسه هیئت مدیره شرکت. 13- مصوبات هیئت مدیره برای نقل و انتقال سهام، 14- تقاضای کتبی سهامدار برای انتقال سهام، 15- گواهی حصر وراثت. و احراز هویت حقیقی و حقوقی

نامحدود

------

 

 

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

یک سال

 

 

2

انحلال

قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی،اساسنامه شرکت های سهامی زراعی مصوب 7/12/90 هیات وزیران، قانون تجارت،قانون راجع به ضوابط مربوط به خرید اراضی و مستحدثات و اعیانی و ماشین آلات و قنوات و چاه های آب و وسایل آبیاری واقع در حوزه عمل شرکت های سهامی زراعی و شرکت های تعاونی تولید روستایی که در تاریخ تشکیل شرکت در مالکیت سهامدارن نمی باشد،قانون گسترش کشاورزی در قطب های کشاورزی،لایحه قانونی اصلاح بعضی از موارد قانونی گسترش کشاورزی در قطب های کشاورزی،آیین نامه اجرایی تشکیل شورای امور شرکت های سهامی زراعی و تعاونی های تولید موضوع ماده 17 قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی،آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف موضوع ماده 8 قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی، آیین نامه اجرایی نحوه استفاده از سود سهام وزارت جهاد کشاورزی در شرکت های سهامی زراعی موضوع ماده 3 قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی، آیین نامه اجرایی قانون گسترش کشاورزی،آیین نامه اجرایی جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، آیین نامه اجرایی ماده 11 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی،دستور العمل آیین نامه ماده 3 قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی،دستور العمل آیین نامه ماده 8 قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی،دستورالعمل تغییر و تحول مدیرعامل در شرکت های سهامی زراعی، دستورالعمل استخدامی شرکت سهامی زراعی،دستورالعمل شرایط عضویت اعضای هیئت مدیره:مدیرعامل و بازرسان شرکت های سهامی زراعی و وظایف هیئت رئیسه مجمع شرکت های سهامی زراعی و شیوه نامه برگزاری مجامع،دستورالعمل نحوه نقل و انتقال سهام و نحوه استفاده از عواید سهام در شرکت های سهامی زراعی(موضوع مواد 9،10،19 قانون تشکیل شرکت های زراعی و مواد 43 و 8 اساسنامه شرکت سهامی زراعی)،دستورالعمل شرکت های تعاونی تولید متقاضی تبدیل به شرکت سهامی زراعی،دستورالعمل مقررات مالی و معاملات شرکت های سهامی زراعی،دستورالعمل ضوابط ارزیابی تعیین ارزش حق استفاده از منابع آب و خاک و عوامل تولید در شرکت های سهامی زراعی(به استناد تبصره ماده 2 قانون و بند 2 الی 7 تصویب نامه هیئت وزیران مصوب7/12/90)،دستورالعمل سیاستگزاری،برنامه ریزی و نظارت بر وصول و مصرف اعتبارات آموزشی اتحادیه و شرکت های تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعی

تقاضای کتبی متقاضیان

نامحدود

------

 

 

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

یک سال

 

 

                                                       لیست اطلاعات مجوزهای حقیقی، حقوقی و دولتی در وزارتخانه/ سازمان ......                                                   فرم شماره یک

*اگر مراحل مجوز دارای فرآیند مشترک با دیگر دستگاه ها و نیازمند تبادل داده با آنها است، فرم شماره 2 نیزتکمیل شود

 

افزودن محتوا...