ساماندهی خرید و فروش محصولات کشاورزی (خرید تضمینی و توافقی محصولات دامی، زراعی و باغی)

افزودن محتوا...

بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی                                                                                    ضمیمه 1

1- عنوان خدمت: ساماندهی خرید و فروش محصولات کشاورزی (خرید تضمینی و توافقی محصولات دامی، زراعی و باغی)

2- شناسه خدمت

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.)

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرایی: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

نام دستگاه مادر: وزارت جهاد کشاورزی

4- مشخصات خدمت

شرح خدمت

خرید ، عرضه و فروش محصولات کشاورزی به صورت تضمینی، توافقی و حمایتی بین سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و زیرمجموعه های آن با اتحادیه های شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی و بخش خصوصی

نوع خدمت

þ خدمت به شهروندان (G2C)

þ خدمت به کسب و کار (G2B)

þ خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

نوع مخاطبین

شرکت ها/ اتحادیه های تعاونی های روستایی و کشاورزی، بخش خصوصی فعال در خرید و فروش محصولات کشاورزی و بخش خصوصی و دستگاه های نظارتی

ماهیت خدمت

þ حاکمیتی þ حمایتی

þ تصدی گری

سطح خدمت

þ ملی

þ منطقه ای

þ استانی

þشهرستانی

þ روستایی

رویداد مرتبط با:

تولد

آموزش

سلامت

مالیات

þکسب و کار

تامین اجتماعی

ثبت مالکیت

تاسیسات شهری

بیمه

ازدواج

بازنشستگی

مدارک و گواهینامه­ها

وفات

سایر

نحوه آغاز خدمت

þتقاضای گیرنده خدمت

þفرارسیدن زمانی مشخص

þرخداد رویدادی مشخص

þتشخیص دستگاه

سایر: ...

مدارک لازم برای انجام خدمت

معرفی نامه کشاورز (مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان)، ارائه شناسنامه بهره بردار، ارائه محصول تولید شده، فیش واریز نقدی خریدار نقدی، ضمانت نامه معتبر تضمین قرارداد و فروش توسط خریدار، ضمانت نامه بانکی توسط خریدار غیر نقدی و احراز هویت حقیقی و حقوقی

قوانین و مقررات بالادستی

1. قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب 1368

2. ابلاغیه های سالانه خرید تضمینی محصولات کشاورزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

3. ابلاغیه های سالانه خرید تضمینی محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی

4. ابلاغیه های سالانه هزینه های تبعی خرید و فروش محصولات کشاورزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

5. بند 9، 10، 11 و 12 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

6. اساسنامه های شرکت ها/ اتحادیه های تعاونی های روستایی و کشاورزی.

5- جزییات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

5 میلیون نفر عضو شرکت ها/ اتحادیه های تعاون روستایی و بخش خصوصی خدمت گیرندگان در: ماه فصل þ سال

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

5 روز الی 270 روز برای خرید و فروش

تواتر

یک بار برای هر محصول در: ماه فصل þ سال

تعداد بار مراجعه حضوری

ارائه مدارک و تقاضا//ارائه محصول تولیدی به مراکز خرید//تحویل محصول فروخته شده به خریداران

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

برای خدمات تضمینی و حمایتی

1- ابلاغیه های سالانه هزینه های تبعی خرید و فروش محصولات کشاورزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

2- ابلاغیه های سالانه خرید تضمینی محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی

بسته به نوع محصولات

2163928002033- بانک کشاورزی

þ

6- نحوه دسترسی به خدمت

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن----------------------------------

www.-------------------------------------------------------

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:

سامانه مجازی خرید و فروش محصولات کشاورزی

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطی خدمت

در مرحله اطلاع رسانی خدمت

الکترونیکی

 

þاینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

þپست الکترونیک þ ارسال پستی

þتلفن گويا يا مرکز تماس þ پيام کوتاه

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

þغیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

þسایر: نصب بنر در شبکه

مراجعه به دستگاه:

þملی

þاستانی

þشهرستانی

در مرحله درخواست خدمت

þالکترونیکی

 

þاینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

þغیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

þجهت احراز اصالت فرد

þجهت احراز اصالت مدرک

þنبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر:

مراجعه به دستگاه:

þملی

þاستانی

þشهرستانی

مرحله تولید خدمت

(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )

الکترونیکی

 

اینترنتی (مانند درگاه دستگاه) اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا ERP)

پست الکترونیک سایر (باذکرنحوه دسترسی)

þغیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

ارائه محصول تولیدی به مراکز خرید

تحویل محصول فروخته شده به خریدار

درمرحله ارائه خدمت

þالکترونیکی

 

þاینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

þسایر(باذکرنحوه دسترسی) : دریافت وجه

þغیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر:

مراجعه به دستگاه:

þملی

þاستانی

þشهرستانی

7- ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانکهای اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر

فیلدهای موردتبادل

 

 

استعلام الکترونیکی

استعلام غیر الکترونیکی

برخط

online

دسته­ای (Batch)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه دیگر

فیلدهای موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزینه)

استعلام الکترونیکی

اگر استعلام غیرالکترونیکی است، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­ای (Batch)

بانک عامل(کشاورزی)

تسهیلات کشاورزی

واریز وجه و دریافت تسهیلات

1 درصد تسهیلات برای تشکیل پرونده

þ

þ

þ دستگاه

þ مراجعه کننده

 

 

 

 

 

 

دستگاه

مراجعه کننده

9- عناوین فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

1- 1-خرید و فروش تضمینی محصولات کشاورزی

2- 2-خرید و فروش توافقی محصولات کشاورزی

3- 3-خرید و فروش حمایتی محصولات کشاورزی

4-معرفی جهت اخذ تسهیلات بانکی خرید توافقی محصولات کشاورزی

10- نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

تلفن

پست الکترونیک

واحد مربوط

شمس الله مراد نیا

09122971689

moradniya2012@yahoo.com

معاون اداری و مالی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

محمود سلمانی

88901014

mahmoodsalmani1340@yahoo.com

مدیر امور اداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

سید مهدی شفیعی قصر

81363285

m.ghasr@agri-jahad.org

کارشناس مسئول اصلاح و بهبود

فرآیند ها مرکز نوسازی و تحول اداری

زهرا زارعی

09122157637

zareei.zahra@gmail.com

رییس گروه تشکیلات و روش های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

صیفی

 

 

 

احمد قادریان

09121238746

ahmad.ghaderian52@gmail.com

کارشناس گروه تشکیلات و روش های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

فهیمه طاهری راد

81363282

f.taherirad@yahoo.com

کارشناس اصلاح و بهبود فرآیندها

محمد مهدی شوشتری

09124630694

m.mshooshtari@yahoo.com

کارشناس گروه تشکیلات و روش های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

 


                                                       لیست اطلاعات مجوزهای حقیقی، حقوقی و دولتی در وزارتخانه/ سازمان ......                                                   فرم شماره یک

ردیف

 

 

عنوان مجوز

 

 

نوع مجوز

 

 

مستندات قانونی

(مصوبه، بخشنامه، آیین نامه)

 

 

مدارک مورد نیاز

 

 

 

مدت اعتبار

 

 

هزینه

(ریال)

 

 

متقاضی مجوز

 

 

فرآیند صدور مجوز

 

 

مراجع ناظر

 

 

زمان تقریبی

فرآیند مجوز

(روز/ ساعت)

فرآیند مجوز

توضیحات

 

 

 

 

 

حقیقی

حقوقی

دولتی

اختصاصی

مشترک *

الکترونیکی

غیر الکترونیکی

1

سامانه خرید و فروش محصولات کشاورزی

خرید و فروش تضمینی محصولات کشاورزی

قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب 1368//ابلاغیه های سالانه خرید تضمینی محصولات کشاورزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور//ابلاغیه های سالانه خرید تضمینی محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی //ابلاغیه های سالانه هزینه های تبعی خرید و فروش محصولات کشاورزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور //بند 9، 10، 11 و 12 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران//اساسنامه های شرکت ها/ اتحادیه های تعاونی های روستایی و کشاورزی.

معرفی نامه کشاورز (مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان)، ارائه شناسنامه بهره بردار، ارائه محصول تولید شده، فیش واریز نقدی خریدار نقدی، ضمانت نامه معتبر تضمین قرارداد و فروش توسط خریدار، ضمانت نامه بانکی توسط خریدار غیر نقدی و احراز هویت حقیقی و حقوقی

سالانه

بسته

به

محصول

 

 

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

5 روز

 

 

2

خرید و فروش توافقی محصولات کشاورزی

قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب 1368//ابلاغیه های سالانه خرید تضمینی محصولات کشاورزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور//ابلاغیه های سالانه خرید تضمینی محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی //ابلاغیه های سالانه هزینه های تبعی خرید و فروش محصولات کشاورزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور //بند 9، 10، 11 و 12 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران//اساسنامه های شرکت ها/ اتحادیه های تعاونی های روستایی و کشاورزی.

معرفی نامه کشاورز (مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان)، ارائه شناسنامه بهره بردار، ارائه محصول تولید شده، فیش واریز نقدی خریدار نقدی، ضمانت نامه معتبر تضمین قرارداد و فروش توسط خریدار، ضمانت نامه بانکی توسط خریدار غیر نقدی و احراز هویت حقیقی و حقوقی

سالانه

بسته

به

محصول

 

 

5 روز

 

 

3

خرید و فروش حمایتی محصولات کشاورزی

قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب 1368//ابلاغیه های سالانه خرید تضمینی محصولات کشاورزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور//ابلاغیه های سالانه خرید تضمینی محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی //ابلاغیه های سالانه هزینه های تبعی خرید و فروش محصولات کشاورزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور //بند 9، 10، 11 و 12 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران//اساسنامه های شرکت ها/ اتحادیه های تعاونی های روستایی و کشاورزی.

معرفی نامه کشاورز (مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان)، ارائه شناسنامه بهره بردار، ارائه محصول تولید شده، فیش واریز نقدی خریدار نقدی، ضمانت نامه معتبر تضمین قرارداد و فروش توسط خریدار، ضمانت نامه بانکی توسط خریدار غیر نقدی و احراز هویت حقیقی و حقوقی

سالانه

بسته

به

محصول

 

 

5 روز

 

 

4

معرفی جهت اخذ تسهیلات بانکی خرید توافقی محصولات کشاورزی

قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب 1368//ابلاغیه های سالانه خرید تضمینی محصولات کشاورزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور//ابلاغیه های سالانه خرید تضمینی محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی //ابلاغیه های سالانه هزینه های تبعی خرید و فروش محصولات کشاورزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور //بند 9، 10، 11 و 12 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران//اساسنامه های شرکت ها/ اتحادیه های تعاونی های روستایی و کشاورزی.

معرفی نامه کشاورز (مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان)، ارائه شناسنامه بهره بردار، ارائه محصول تولید شده، فیش واریز نقدی خریدار نقدی، ضمانت نامه معتبر تضمین قرارداد و فروش توسط خریدار، ضمانت نامه بانکی توسط خریدار غیر نقدی و احراز هویت حقیقی و حقوقی

سالانه

بسته

به

محصول

 

 

270 روز

 

 

*اگر مراحل مجوز دارای فرآیند مشترک با دیگر دستگاه ها و نیازمند تبادل داده با آنها است، فرم شماره 2 نیزتکمیل شود

فرم شماره دو

ردیف

عنوان دستگاه استعلام شونده

نوع فرآیند

مدارک مورد نیاز

مدت اعتبار

هزینه

(ریال)

زمان انجام کار

(روز/ ساعت)

فرآیند مجوز

توضیحات

 

موارد استعلام

با ذکر نام **

 

سایر

***

 

 

الکترونیکی

غیر الکترونیکی

1

بانک عامل (کشاورزی)

تسهیلات

 

معرفی نامه و سایر مدارک مورد نیاز

1 سال

یک درصد تشکیل پرونده

270 روز

√ √

 

** نام استعلام در توضیحات درج شود

*** اگر نوع فرآیند سایر می باشد اطلاعات آن در توضیحات درج شود