شناسایی، طبقه بندی و استانداردسازی مشاغل کشاورزی

 

بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی                                                                                    ضمیمه 1

1- عنوان خدمت: شناسایی، طبقه بندی و استانداردسازی مشاغل کشاورزی

 

2- شناسه خدمت

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.)

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرایی: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

نام دستگاه مادر: وزارت جهاد کشاورزی

4- مشخصات خدمت

شرح خدمت

به منظور شناسایی،طبقه بندی،استاندارد سازی مشاغل بخش کشاورزی و جهت شناسایی شاغلین و بهره برداران بخش کشاورزی،سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مبادرت به این امر می نماید تا نظام های صنفی کشاورزی بتوانند پروانه فعالیت مذکور را صادر نمایند.

نوع خدمت

خدمت به شهروندان (G2C)

خدمت به کسب و کار (G2B) þخدمت به دیگردستگاه های دولتی و نظام صنفی کارهای کشاورزی

نوع مخاطبین

دستگاه های دولتی (معاونتهای تخصصی) نظام صنفی کارهای کشاورزی

ماهیت خدمت

þ حاکمیتی

تصدی گری

 

سطح خدمت

þ ملی

منطقه ای

 

استانی

 

شهری

 

روستایی

 

رویداد مرتبط با:

تولد

آموزش

سلامت

مالیات

þکسب و کار

تامین اجتماعی

ثبت مالکیت

تاسیسات شهری

بیمه

ازدواج

بازنشستگی

مدارک و گواهینامه­ها

وفات

سایر

نحوه آغاز خدمت

þتقاضای گیرنده خدمت

فرارسیدن زمانی مشخص

þرخداد رویدادی مشخص

þتشخیص دستگاه

سایر: ...

مدارک لازم برای انجام خدمت

درخواست تقاضای مشاغل کشاورزی از نظام های صنفی،سازمان ها و معاونت های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی

قوانین و مقررات بالادستی

دستورالعمل اجرایی ماده 3 فصل دوم آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی//// بند 13 و 25 ماده 6 اساسنامه نظام صنفی کشاورزی.////بند 4 و 2 ماده 10 اساسنامه نظام صنفی کشاورزی./////بند "ج" ماده 14 آیین نامه نظام صنفی کارهای کشاورزی./////بند "د" ماده 22 آیین نامه نظام صنفی کارهای کشاورزی. ////آیین نامه نظام صنفی کارهای کشاورزی ////اساسنامه نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان/////دستوالعمل صدور، تمدید و ابطال پروانه نظام صنفی کارهای کشاورزی//////کتاب طبقه بندی و کدگذاری فعالیت های اقتصادی ایران

5- جزییات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

250 شغل در طی 5 سال شناسایی و استاندارد سازی شده است.

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

10 روز

تواتر

þ یکبار برای همیشه

تعداد بار مراجعه حضوری

------------------

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

 

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

ندارد

ندارد

 

ندارد

ندارد

 

. . .

 

 

6- نحوه دسترسی به خدمت

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن-----------------------------------

www.----------------------------------------------------------

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:

----------------------------------------

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطی خدمت

در مرحله اطلاع رسانی خدمت

þالکترونیکی

 

þاینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس پيام کوتاه

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر:

مراجعه به دستگاه:

ملی

استانی

شهرستانی

در مرحله درخواست خدمت

الکترونیکی

 

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

þسایر: نامه درخواست

مراجعه به دستگاه:

þملی

þاستانی

þشهرستانی

مرحله تولید خدمت

(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )

الکترونیکی

 

اینترنتی (مانند درگاه دستگاه) اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا ERP)

پست الکترونیک سایر (باذکرنحوه دسترسی)

þغیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

تشکیل جلسه و کارگروه

درمرحله ارائه خدمت

þالکترونیکی

 

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

þسایر(باذکرنحوه دسترسی): اتوماسیون اداری

غیرالکترونیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر:

مراجعه به دستگاه:

ملی

استانی

شهرستانی

7- ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانکهای اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر

فیلدهای موردتبادل

 

 

استعلام الکترونیکی

استعلام غیر الکترونیکی

برخط

online

دسته­ای (Batch)

معاونت ها و سازمان های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد

شرایط احراز///عنوان و کد شغلی و شرح وظایف

 

 

 

8-ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه دیگر

فیلدهای موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزینه)

استعلام الکترونیکی

اگر استعلام غیرالکترونیکی است، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­ای (Batch)

نظام صنفی کارهای کشاورزی

--------------

تقاضای عنوان شغلی

------

 

 

þدستگاه

مراجعه کننده

9- عناوین فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

1- شناسایی مشاغل کشاورزی

2-طبقه بندی و کد گذاری مشاغل کشاورزی

3- استاندارد سازی مشاغل کشاورزی

10- نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

 

 

 

نام و نام خانوادگی

تلفن

پست الکترونیک

واحد مربوط

شمس الله مراد نیا

09122971689

moradniya2012@yahoo.com

معاون اداری و مالی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

محمود سلمانی

88901014

mahmoodsalmani1340@yahoo.com

مدیر امور اداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

سید مهدی شفیعی قصر

81363285

m.ghasr@agri-jahad.org

کارشناس مسئول اصلاح و بهبود

فرآیند ها مرکز نوسازی و تحول اداری

زهرا زارعی

09122157637

zareei.zahra@gmail.com

رییس گروه تشکیلات و روش های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

مرتضی ادیب

88383067

adib47@yahoo.com

معاون دفتر امور تشکل های کشاورزی

احمد قادریان

09121238746

ahmad.ghaderian52@gmail.com

کارشناس گروه تشکیلات و روش های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

فهیمه طاهری راد

81363282

f.taherirad@yahoo.com

کارشناس اصلاح و بهبود فرآیندها

محمد مهدی شوشتری

09124630694

m.mshooshtari@yahoo.com

کارشناس گروه تشکیلات و روش های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

 

 

 


                                                       لیست اطلاعات مجوزهای حقیقی، حقوقی و دولتی در وزارتخانه/ سازمان ......                                                   فرم شماره یک

ردیف

 

 

عنوان مجوز

 

 

نوع مجوز

 

 

مستندات قانونی

(مصوبه، بخشنامه، آیین نامه)

 

 

مدارک مورد نیاز

 

 

 

مدت اعتبار

 

 

هزینه

(ریال)

 

 

متقاضی مجوز

 

 

فرآیند صدور مجوز

 

 

مراجع ناظر

 

 

زمان تقریبی

فرآیند مجوز

(روز/ ساعت)

فرآیند مجوز

توضیحات

 

 

 

 

 

حقیقی

حقوقی

دولتی وغیردولتی

اختصاصی

مشترک *

الکترونیکی

غیر الکترونیکی

1

شناسایی، طبقه بندی و استانداردسازی مشاغل کشاورزی

شناسایی مشاغل کشاورزی

دستورالعمل اجرایی ماده 3 فصل دوم آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی// بند 13 و 25 ماده 6 اساسنامه نظام صنفی کشاورزی.//بند 4 و 2 ماده 10 اساسنامه نظام صنفی کشاورزی.//بند "ج" ماده 14 آیین نامه نظام صنفی کارهای کشاورزی.//بند "د" ماده 22 آیین نامه نظام صنفی کارهای کشاورزی. //آیین نامه نظام صنفی کارهای کشاورزی //اساسنامه نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان///دستوالعمل صدور، تمدید و ابطال پروانه نظام صنفی کارهای کشاورزی//کتاب طبقه بندی و کدگذاری فعالیت های اقتصادی ایران

درخواست تقاضای مشاغل کشاورزی از نظام های صنفی،سازمان ها و معاونت های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی

نا محدود

------

 

 

 

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و نظام صنفی کارهای کشاورزی

10 روز

 

 

2

طبقه بندی و کد گذاری مشاغل کشاورزی

دستورالعمل اجرایی ماده 3 فصل دوم آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی// بند 13 و 25 ماده 6 اساسنامه نظام صنفی کشاورزی.//بند 4 و 2 ماده 10 اساسنامه نظام صنفی کشاورزی///بند "ج" ماده 14 آیین نامه نظام صنفی کارهای کشاورزی.///بند "د" ماده 22 آیین نامه نظام صنفی کارهای کشاورزی. //آیین نامه نظام صنفی کارهای کشاورزی //اساسنامه نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان///دستوالعمل صدور، تمدید و ابطال پروانه نظام صنفی کارهای کشاورزی///کتاب طبقه بندی و کدگذاری فعالیت های اقتصادی ایران

درخواست تقاضای مشاغل کشاورزی از نظام های صنفی،سازمان ها و معاونت های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی

نا محدود

------

 

 

 

10 روز

 

 

3

استاندارد سازی مشاغل کشاورزی

دستورالعمل اجرایی ماده 3 فصل دوم آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی// بند 13 و 25 ماده 6 اساسنامه نظام صنفی کشاورزی.//بند 4 و 2 ماده 10 اساسنامه نظام صنفی کشاورزی.///بند "ج" ماده 14 آیین نامه نظام صنفی کارهای کشاورزی.///بند "د" ماده 22 آیین نامه نظام صنفی کارهای کشاورزی. ///آیین نامه نظام صنفی کارهای کشاورزی ///اساسنامه نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان///دستوالعمل صدور، تمدید و ابطال پروانه نظام صنفی کارهای کشاورزی///کتاب طبقه بندی و کدگذاری فعالیت های اقتصادی ایران

درخواست تقاضای مشاغل کشاورزی از نظام های صنفی،سازمان ها و معاونت های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی

نا محدود

------

 

 

 

10 روز

 

 

*اگر مراحل مجوز دارای فرآیند مشترک با دیگر دستگاه ها و نیازمند تبادل داده با آنها است، فرم شماره 2 نیزتکمیل شود