صدور صلاحیت فنی تشکیل سازمان های غیردولتی(NGO)

بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی                                                                                    ضمیمه 1

1- عنوان خدمت: صدور صلاحیت فنی تشکیل سازمان های غیردولتی(NGO)

 

2- شناسه خدمت

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.)

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرایی: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

نام دستگاه مادر: وزارت جهاد کشاورزی

4- مشخصات خدمت

شرح خدمت

مجوزی است به منظور ایجاد و تشکیل سازمان های غیر دولتی کشاورزی(NGO)پس از ثبت اولیه در سایت وزارت کشور توسط هیات موسس نیازمند اخذ استعلام و صلاحیت فنی و تخصصی از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و معاونت های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی می باشد.

نوع خدمت

خدمت به شهروندان (G2C)

þخدمت به کسب و کار (G2B)

þخدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

نوع مخاطبین

بهره برداران و عموم مردم

ماهیت خدمت

þ حاکمیتی

تصدی گری

 

سطح خدمت

þ ملی

منطقه ای

 

þ استانی

þشهرستانی

روستایی

 

رویداد مرتبط با:

تولد

آموزش

سلامت

مالیات

þکسب و کار

تامین اجتماعی

ثبت مالکیت

تاسیسات شهری

بیمه

ازدواج

بازنشستگی

مدارک و گواهینامه­ها

وفات

سایر

نحوه آغاز خدمت

þتقاضای گیرنده خدمت

فرارسیدن زمانی مشخص

رخداد رویدادی مشخص

تشخیص دستگاه

سایر: ...

مدارک لازم برای انجام خدمت

تکمیل فرم درخواست، (معرفی نامه وزارت کشور، استانداری و فرمانداری حسب مورد)، مدرک تحصیلی، گواهی عدم سو پیشینه و گواهی عدم اعتیاد استعلام از واحد تخصصی وزارت جهاد کشاورزی

قوانین و مقررات بالادستی

اساسنامه سازمان/// اساسنامه مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور///دستورالعمل ایجاد تشکل کشاورزان خبره/// اساسنامه نظام صنفی بخش کشاورزی ///آیین نامه نظام صنفی کارهای کشاورزی مصوب 17/5/86 هیئت دولت///آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد مصوب هیئت دولت مورخ 8/5/84

5- جزییات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

25 مورد طی 4 سال

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

45 روز

تواتر

þ یکبار برای همیشه

تعداد بار مراجعه حضوری

نامه درخواست صدور صلاحیت فنی و تخصصی از وزارت کشور

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

 

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

ندارد

ندارد

 

ندارد

ندارد

 

. . .

 

 

6- نحوه دسترسی به خدمت

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن----------------------------------

www.-----------------------------------------------------------

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:

----------------------------------------

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطی خدمت

در مرحله اطلاع رسانی خدمت

þالکترونیکی

 

þاینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس پيام کوتاه

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر:

مراجعه به دستگاه:

ملی

استانی

شهرستانی

در مرحله درخواست خدمت

الکترونیکی

 

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

þغیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

þسایر: نامه

مراجعه به دستگاه:

þملی

þاستانی

þشهرستانی

مرحله تولید خدمت

(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )

الکترونیکی

 

اینترنتی (مانند درگاه دستگاه) اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا ERP)

پست الکترونیک سایر (باذکرنحوه دسترسی)

þغیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

تشکیل کارگروه با سازمان ها و معاونت های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی و جلسه برای احراز صلاحیت فنی و تخصصی

درمرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

þغیرالکترونیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

þسایر: نامه

مراجعه به دستگاه:

þملی

þاستانی

þشهرستانی

7- ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانکهای اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر

فیلدهای موردتبادل

 

 

استعلام الکترونیکی

استعلام غیر الکترونیکی

برخط

online

دسته­ای (Batch)

معاونت ها و سازمان های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد

صلاحیت فنی و تخصصی

 

 

 

8-ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه دیگر

فیلدهای موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزینه)

استعلام الکترونیکی

اگر استعلام غیرالکترونیکی است، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­ای (Batch)

وزارت کشور

--------------

نامه درخواست

---

 

 

þدستگاه

مراجعه کننده

استان داری

--------------

نامه درخواست سطح استانی

---

 

 

þدستگاه

مراجعه کننده

فرمان داری

--------------

نامه درخواست سطح شهرستانی

---

 

 

þدستگاه

مراجعه کننده

9- عناوین فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

1-

2-

3-

10- نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نام و نام خانوادگی

تلفن

پست الکترونیک

واحد مربوط

شمس الله مراد نیا

09122971689

moradniya2012@yahoo.com

معاون اداری و مالی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

محمود سلمانی

88901014

mahmoodsalmani1340@yahoo.com

مدیر امور اداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

سید مهدی شفیعی قصر

81363285

m.ghasr@agri-jahad.org

کارشناس مسئول اصلاح و بهبود

فرآیند ها مرکز نوسازی و تحول اداری

زهرا زارعی

09122157637

zareei.zahra@gmail.com

رییس گروه تشکیلات و روش های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

مرتضی ادیب

88383067

adib47@yahoo.com

معاون دفتر امور تشکل های کشاورزی

احمد قادریان

09121238746

ahmad.ghaderian52@gmail.com

کارشناس گروه تشکیلات و روش های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

فهیمه طاهری راد

81363282

f.taherirad@yahoo.com

کارشناس اصلاح و بهبود فرآیندها

محمد مهدی شوشتری

09124630694

m.mshooshtari@yahoo.com

کارشناس گروه تشکیلات و روش های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

 

 


                                                       لیست اطلاعات مجوزهای حقیقی، حقوقی و دولتی در وزارتخانه/ سازمان ......                                                   فرم شماره یک

ردیف

 

 

عنوان مجوز

 

 

نوع مجوز

 

 

مستندات قانونی

(مصوبه، بخشنامه، آیین نامه)

 

 

مدارک مورد نیاز

 

 

 

مدت اعتبار

 

 

هزینه

(ریال)

 

 

متقاضی مجوز

 

 

فرآیند صدور مجوز

 

 

مراجع ناظر

 

 

زمان تقریبی

فرآیند مجوز

(روز/ ساعت)

فرآیند مجوز

توضیحات

 

 

 

 

 

حقیقی

حقوقی

دولتی

اختصاصی

مشترک *

الکترونیکی

غیر الکترونیکی

1

صدور صلاحیت فنی تشکیل سازمان های غیردولتی(NGO)

صدور صلاحیت فنی تشکیل سازمان های غیردولتی(NGO)

اساسنامه سازمان/// اساسنامه مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور///دستورالعمل ایجاد تشکل کشاورزان خبره/// اساسنامه نظام صنفی بخش کشاورزی ///آیین نامه نظام صنفی کارهای کشاورزی مصوب 17/5/86 هیئت دولت///آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد مصوب هیئت دولت مورخ 8/5/84

تکمیل فرم درخواست، (معرفی نامه وزارت کشور، استانداری و فرمانداری حسب مورد)، مدرک تحصیلی، گواهی عدم سو پیشینه و گواهی عدم اعتیاد استعلام از واحد تخصصی وزارت جهاد کشاورزی

نا محدود

------------

 

 

 

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و وزارت کشور

45 روز

 

 

*اگر مراحل مجوز دارای فرآیند مشترک با دیگر دستگاه ها و نیازمند تبادل داده با آنها است، فرم شماره 2 نیزتکمیل شود