صدور مجوز تشکیل مجمع عمومی نظام صنفی کشاورزی

 

بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی                                                                                    ضمیمه 1

1- عنوان خدمت: صدور مجوز تشکیل مجمع عمومی نظام صنفی کشاورزی

2- شناسه خدمت

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.)

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرایی: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

نام دستگاه مادر: وزارت جهاد کشاورزی

4- مشخصات خدمت

شرح خدمت

مجوزی است به منظور اجتماع واحد های صنفی که در دو بخش مجمع عمومی عادی شهرستان و مجمع عمومی عادی استان تشکیل می گردد.

نوع خدمت

خدمت به شهروندان (G2C)

þخدمت به کسب و کار (G2B)

خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

نوع مخاطبین

بهره­برداران بخش کشاورزی

ماهیت خدمت

þ حاکمیتی

تصدی گری

 

سطح خدمت

þ ملی

منطقه ای

 

þ استانی

þ شهرستانی

روستایی

 

رویداد مرتبط با:

تولد

آموزش

سلامت

مالیات

þکسب و کار

تامین اجتماعی

ثبت مالکیت

تاسیسات شهری

بیمه

ازدواج

بازنشستگی

مدارک و گواهینامه­ها

وفات

سایر

نحوه آغاز خدمت

þتقاضای گیرنده خدمت

فرارسیدن زمانی مشخص

رخداد رویدادی مشخص

þتشخیص دستگاه

سایر: ...

مدارک لازم برای انجام خدمت

گواهی سوء پیشینه، گواهی عدم اعتیاد، گواهی اشتغال به فعالیت کشاورزی، پروانه بهره برداری کشاورزی، پروانه فعالیت و احراز هویت حقیقی و حقوقی

قوانین و مقررات بالادستی

آئین نامه شماره 164082/ت373ه مورخ 10/10/86 هیات وزیران :« آئین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی»////ماده 35 قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران////اساسنامه نظام صنفی کارهای کشاورزی استان مصوب هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور تاریخ 12/10/89 ////دستورالعمل تشکیل مجمع عمومی موسس و برگزاری انتخابات اولین دوره هیات مدیره استانی به شماره 6517/020 مورخ 28/2/90 وزارت جهاد کشاورزی////دستورالعمل برگزاری انتخابات نظام صنفی کشاورزی به شماره 6517/020 مورخ 28/2/90 وزارت جهاد کشاورزی

5- جزییات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

670000 نفر عضو نظام صنفی کشاورزی در کشور در طی 5 سال

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

30 روز

تواتر

þ یکبار برای همیشه

تعداد بار مراجعه حضوری

 

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

 

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

ندارد

ندارد

 

ندارد

ندارد

 

. . .

 

 

6- نحوه دسترسی به خدمت

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن-------------------------------

www.------------------------------------------------------------

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:

-----------------------------------------

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطی خدمت

در مرحله اطلاع رسانی خدمت

þالکترونیکی

 

þاینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

þپست الکترونیک þ ارسال پستی

þتلفن گويا يا مرکز تماس þ پيام کوتاه

þسایر(باذکرنحوه دسترسی): رادیو و تلوزیون

þغیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

þسایر: نصب بنر در هر موقعیت ممکن

مراجعه به دستگاه:

þملی

þاستانی

þشهرستانی

در مرحله درخواست خدمت

الکترونیکی

 

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

þغیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

þجهت احراز اصالت فرد

þجهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر:

مراجعه به دستگاه:

þملی

þاستانی

þشهرستانی

مرحله تولید خدمت

(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )

الکترونیکی

 

اینترنتی (مانند درگاه دستگاه) اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا ERP)

پست الکترونیک سایر (باذکرنحوه دسترسی)

þغیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

حضور در جلسات توجیهی،عمومی،موسس،انتخاب هیات مدیره و بازرس

درمرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

þغیرالکترونیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

þسایر:

مراجعه به دستگاه:

þملی

þاستانی

þشهرستانی

7- ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانکهای اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر

فیلدهای موردتبادل

 

 

استعلام الکترونیکی

استعلام غیر الکترونیکی

برخط

online

دسته­ای (Batch)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه دیگر

فیلدهای موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزینه)

استعلام الکترونیکی

اگر استعلام غیرالکترونیکی است، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­ای (Batch)

9- عناوین فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

1- صدور مجوز تشکیل مجمع عمومی نظام صنفی کشاورزی شهرستان

2- صدور مجوز تشکیل مجمع عمومی نظام صنفی کشاورزی استان

3- صدور مجوز تشکیل هیات عمومی و شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور

10- نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

تلفن

پست الکترونیک

واحد مربوط

شمس الله مراد نیا

09122971689

moradniya2012@yahoo.com

معاون اداری و مالی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

محمود سلمانی

88901014

mahmoodsalmani1340@yahoo.com

مدیر امور اداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

سید مهدی شفیعی قصر

81363285

m.ghasr@agri-jahad.org

کارشناس مسئول اصلاح و بهبود

فرآیند ها مرکز نوسازی و تحول اداری

زهرا زارعی

09122157637

zareei.zahra@gmail.com

رییس گروه تشکیلات و روش های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

مرتضی ادیب

88383067

adib47@yahoo.com

معاون دفتر امور تشکل های کشاورزی

احمد قادریان

09121238746

ahmad.ghaderian52@gmail.com

کارشناس گروه تشکیلات و روش های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

فهیمه طاهری راد

81363282

f.taherirad@yahoo.com

کارشناس اصلاح و بهبود فرآیندها

محمد مهدی شوشتری

09124630694

m.mshooshtari@yahoo.com

کارشناس گروه تشکیلات و روش های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

 

 


                                                       لیست اطلاعات مجوزهای حقیقی، حقوقی و دولتی در وزارتخانه/ سازمان ......                                                   فرم شماره یک

ردیف

 

 

عنوان مجوز

 

 

نوع مجوز

 

 

مستندات قانونی

(مصوبه، بخشنامه، آیین نامه)

 

 

مدارک مورد نیاز

 

 

 

مدت اعتبار

 

 

هزینه

(ریال)

 

 

متقاضی مجوز

 

 

فرآیند صدور مجوز

 

 

مراجع ناظر

 

 

زمان تقریبی

فرآیند مجوز

(روز/ ساعت)

فرآیند مجوز

توضیحات

 

 

 

 

 

حقیقی

حقوقی

دولتی

اختصاصی

مشترک *

الکترونیکی

غیر الکترونیکی

1

صدور مجوز تشکیل مجمع عمومی نظام صنفی کشاورزی

صدور مجوز تشکیل مجمع عمومی نظام صنفی کشاورزی شهرستان

آئین نامه شماره 164082/ت373ه مورخ 10/10/86 هیات وزیران :« آئین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی»////ماده 35 قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران////اساسنامه نظام صنفی کارهای کشاورزی استان مصوب هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور تاریخ 12/10/89 ////دستورالعمل تشکیل مجمع عمومی موسس و برگزاری انتخابات اولین دوره هیات مدیره استانی به شماره 6517/020 مورخ 28/2/90 وزارت جهاد کشاورزی////دستورالعمل برگزاری انتخابات نظام صنفی کشاورزی به شماره 6517/020 مورخ 28/2/90 وزارت جهاد کشاورزی

گواهی سوء پیشینه، گواهی عدم اعتیاد، گواهی اشتغال به فعالیت کشاورزی، پروانه بهره برداری کشاورزی، پروانه فعالیت و احراز هویت حقیقی و حقوقی

نا محدود

----------

 

 

 

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

30 روز

 

 

2

صدور مجوز تشکیل مجمع عمومی نظام صنفی کشاورزی استان

آئین نامه شماره 164082/ت373ه مورخ 10/10/86 هیات وزیران :« آئین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی»////ماده 35 قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران////اساسنامه نظام صنفی کارهای کشاورزی استان مصوب هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور تاریخ 12/10/89 ////دستورالعمل تشکیل مجمع عمومی موسس و برگزاری انتخابات اولین دوره هیات مدیره استانی به شماره 6517/020 مورخ 28/2/90 وزارت جهاد کشاورزی////دستورالعمل برگزاری انتخابات نظام صنفی کشاورزی به شماره 6517/020 مورخ 28/2/90 وزارت جهاد کشاورزی

گواهی سوء پیشینه، گواهی عدم اعتیاد، گواهی اشتغال به فعالیت کشاورزی، پروانه بهره برداری کشاورزی، پروانه فعالیت و احراز هویت حقیقی و حقوقی

نا محدود

----------

 

 

 

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

30 روز

 

 

3

صدور مجوز تشکیل هیات عمومی و شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور

آئین نامه شماره 164082/ت373ه مورخ 10/10/86 هیات وزیران :« آئین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی»////ماده 35 قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران////اساسنامه نظام صنفی کارهای کشاورزی استان مصوب هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور تاریخ 12/10/89 ////دستورالعمل تشکیل مجمع عمومی موسس و برگزاری انتخابات اولین دوره هیات مدیره استانی به شماره 6517/020 مورخ 28/2/90 وزارت جهاد کشاورزی////دستورالعمل برگزاری انتخابات نظام صنفی کشاورزی به شماره 6517/020 مورخ 28/2/90 وزارت جهاد کشاورزی

گواهی سوء پیشینه، گواهی عدم اعتیاد، گواهی اشتغال به فعالیت کشاورزی، پروانه بهره برداری کشاورزی، پروانه فعالیت و احراز هویت حقیقی و حقوقی

نا محدود

----------

 

 

 

30 روز

 

 

*اگر مراحل مجوز دارای فرآیند مشترک با دیگر دستگاه ها و نیازمند تبادل داده با آنها است، فرم شماره 2 نیزتکمیل شود