صدور مجوز خرید و فروش اموال غیر منقول و ایجاد و توسعه سرمایه گذاری های زیرساختی شبکه های تعاونی های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

افزودن محتوا...

بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی                                                                                    ضمیمه 1

1- عنوان خدمت :

صدور مجوز خرید و فروش اموال غیر منقول و ایجاد و توسعه سرمایه گذاری های زیرساختی شبکه های تعاونی های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

2- شناسه خدمت

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.)

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرایی: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

نام دستگاه مادر: وزارت جهاد کشاورزی

4- مشخصات خدمت

شرح خدمت

سندی است که بر مبنای آن شرکت ها و اتحادیه ها و تعاونی های تحت پوشش مجاز به ایجاد و توسعه سرمایه گذاری زیر ساخت ها و خرید و فروشاموال غیر منقول می گردند.

نوع خدمت

خدمت به شهروندان (G2C)

þخدمت به کسب و کار (G2B)

خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

نوع مخاطبین

شرکت ها و اتحادیه های تعاونی های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

ماهیت خدمت

þ حاکمیتی

تصدی گری

 

سطح خدمت

þملی

منطقه ای

 

þاستانی

þشهرستانی

روستایی

 

رویداد مرتبط با:

تولد

آموزش

سلامت

مالیات

þکسب و کار

تامین اجتماعی

ثبت مالکیت

تاسیسات شهری

بیمه

ازدواج

بازنشستگی

مدارک و گواهینامه­ها

وفات

سایر

نحوه آغاز خدمت

þتقاضای گیرنده خدمت

فرارسیدن زمانی مشخص

رخداد رویدادی مشخص

تشخیص دستگاه

سایر: ...

مدارک لازم برای انجام خدمت

مصوبه هیات مدیره شرکت یا اتحادیه متقاضی، تاییدیه کمیته فنی تعاون روستایی شهرستان و استان،ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری،سند مالکیت،کروکی و پلان موقعیت ملک،مصوبه مجمع عمومی شرکت یا اتحادیه متقاضی و احراز هویت حقوقی

قوانین و مقررات بالادستی

1. بند 4، 21، 22 و 27 ماده 3 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

2. دستورالعمل شماره 36172 مورخ 27/5/93 هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران: «دستورالعمل سرمایه گذاری، بهره برداری و بهینه سازی زیرساخت ها در سطح شبکه تحت پوشش سازمان»

5- جزییات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

مجوز خرید اموال غیر منقول:10 مورد //مجوز فروش اموال غیر منقول:20مورد //مجوز سرمایه گذاری درایجاد زیرساخت های مورد نیاز شبکه: 200 مورد //مجوز سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت های مورد نیاز شبکه:150مورد

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

حداکثر 30 روز

تواتر

þ یکبار برای همیشه

تعداد بار مراجعه حضوری

ارایه مدارک و درخواست//بازدیدها

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

 

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

ندارد

ندارد

 

ندارد

ندارد

 

. . .

 

 

6- نحوه دسترسی به خدمت

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن--------------------------------

www.----------------------------------------------------

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:

---------------------------------------

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطی خدمت

در مرحله اطلاع رسانی خدمت

þالکترونیکی

 

þاینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس پيام کوتاه

þسایر(باذکرنحوه دسترسی): مکاتبه با مدیریت استان و شهرستان از طریق اتوماسیون اداری

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

þسایر: اعلام به شبکه

مراجعه به دستگاه:

ملی

þاستانی

þشهرستانی

در مرحله درخواست خدمت

الکترونیکی

 

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

þجهت احراز اصالت فرد

þجهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر:

مراجعه به دستگاه:

ملی

þاستانی

þشهرستانی

مرحله تولید خدمت

(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )

الکترونیکی

 

اینترنتی (مانند درگاه دستگاه) اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا ERP)

پست الکترونیک سایر (باذکرنحوه دسترسی)

þغیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

بازدید

درمرحله ارائه خدمت

þالکترونیکی

 

þاینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک þ ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

þسایر(باذکرنحوه دسترسی)

þغیرالکترونیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

þسایر:

ارائه مجوز

مراجعه به دستگاه:

ملی

þاستانی

þشهرستانی

7- ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانکهای اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر

فیلدهای موردتبادل

 

 

استعلام الکترونیکی

استعلام غیر الکترونیکی

برخط

online

دسته­ای (Batch)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه دیگر

فیلدهای موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزینه)

استعلام الکترونیکی

اگر استعلام غیرالکترونیکی است، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­ای (Batch)

کانون کارشناسان رسمی دادگستری شهرستان و استان

------

قیمت گذاری ملک

 

 

 

دستگاه

þمراجعه کننده

9- عناوین فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

1- مجوز خرید اموال غیر منقول شبکه تعاونی های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

2- مجوز فروش اموال غیر منقول شبکه تعاونی های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

3- مجوز سرمایه گذاری در ایجاد زیرساخت های مورد نیاز شبکه تعاونی های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

4- مجوز سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت های مورد نیاز شبکه تعاونی های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

10- نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

تلفن

پست الکترونیک

واحد مربوط

شمس الله مراد نیا

09122971689

moradniya2012@yahoo.com

معاون اداری و مالی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

محمود سلمانی

88901014

mahmoodsalmani1340@yahoo.com

مدیر امور اداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

سید مهدی شفیعی قصر

81363285

m.ghasr@agri-jahad.org

کارشناس مسئول اصلاح و بهبود

فرآیند ها مرکز نوسازی و تحول اداری

زهرا زارعی

09122157637

zareei.zahra@gmail.com

رییس گروه تشکیلات و روش های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

احمد قادریان

09121238746

ahmad.ghaderian52@gmail.com

کارشناس گروه تشکیلات و روش های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

صفی الله عطایی نجیب

88901010

atainajib20@yahoo.com

کارشناس مسئول طراحی و محاسبات فنی

فهیمه طاهری راد

81363282

f.taherirad@yahoo.com

کارشناس اصلاح و بهبود فرآیندها

محمد مهدی شوشتری

09124630694

m.mshooshtari@yahoo.com

کارشناس گروه تشکیلات و روش های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                       لیست اطلاعات مجوزهای حقیقی، حقوقی و دولتی در وزارتخانه/ سازمان ......                                                   فرم شماره یک

ردیف

 

 

عنوان مجوز

 

 

نوع مجوز

 

 

مستندات قانونی

(مصوبه، بخشنامه، آیین نامه)

 

 

مدارک مورد نیاز

 

 

 

مدت اعتبار

 

 

هزینه

(ریال)

 

 

متقاضی مجوز

 

 

فرآیند صدور مجوز

 

 

مراجع ناظر

 

 

زمان تقریبی

فرآیند مجوز

(روز/ ساعت)

فرآیند مجوز

توضیحات

 

 

 

 

 

حقیقی

حقوقی

دولتی

اختصاصی

مشترک *

الکترونیکی

غیر الکترونیکی

1

صدور مجوز خرید و فروش اموال غیر منقول و سرمایه گذاری در ایجاد و توسعه زیرساخت های شبکه تعاونی های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

مجوز خرید اموال غیر منقول

بند 4، 21، 22 و 27 ماده 3 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران// دستورالعمل شماره 36172 مورخ 27/5/93 هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران: «دستورالعمل سرمایه گذاری، بهره برداری و بهینه سازی زیرساخت ها در سطح شبکه تحت پوشش سازمان»

مصوبه هیات مدیره شرکت یا اتحادیه متقاضی، تاییدیه کمیته فنی تعاون روستایی شهرستان و استان،ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری،سند مالکیت،کروکی و پلان موقعیت ملک،مصوبه مجمع عمومی شرکت یا اتحادیه متقاضی و احراز هویت حقوقی

نامحدود

-------

 

 

 

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

30 روز

 

 

2

مجوز فروش اموال غیر منقول

بند 4، 21، 22 و 27 ماده 3 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران// دستورالعمل شماره 36172 مورخ 27/5/93 هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران: «دستورالعمل سرمایه گذاری، بهره برداری و بهینه سازی زیرساخت ها در سطح شبکه تحت پوشش سازمان»

مصوبه هیات مدیره شرکت یا اتحادیه متقاضی، تاییدیه کمیته فنی تعاون روستایی شهرستان و استان،ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری،سند مالکیت،کروکی و پلان موقعیت ملک،مصوبه مجمع عمومی شرکت یا اتحادیه متقاضی و احراز هویت حقوقی

نامحدود

-------

 

 

 

30 روز

 

 

3

مجوز سرمایه گذاری درایجاد زیرساخت های مورد نیاز شبکه

بند 4، 21، 22 و 27 ماده 3 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران// دستورالعمل شماره 36172 مورخ 27/5/93 هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران: «دستورالعمل سرمایه گذاری، بهره برداری و بهینه سازی زیرساخت ها در سطح شبکه تحت پوشش سازمان»

مصوبه هیات مدیره شرکت یا اتحادیه متقاضی، تاییدیه کمیته فنی تعاون روستایی شهرستان و استان،ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری،سند مالکیت،کروکی و پلان موقعیت ملک،مصوبه مجمع عمومی شرکت یا اتحادیه متقاضی و احراز هویت حقوقی

نامحدود

-------

 

 

 

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

30 روز

 

 

4

مجوز سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت های مورد نیاز شبکه

بند 4، 21، 22 و 27 ماده 3 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران// دستورالعمل شماره 36172 مورخ 27/5/93 هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران: «دستورالعمل سرمایه گذاری، بهره برداری و بهینه سازی زیرساخت ها در سطح شبکه تحت پوشش سازمان»

مصوبه هیات مدیره شرکت یا اتحادیه متقاضی، تاییدیه کمیته فنی تعاون روستایی شهرستان و استان،ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری،سند مالکیت،کروکی و پلان موقعیت ملک،مصوبه مجمع عمومی شرکت یا اتحادیه متقاضی و احراز هویت حقوقی

نامحدود

-------

 

 

 

30 روز

 

 

*اگر مراحل مجوز دارای فرآیند مشترک با دیگر دستگاه ها و نیازمند تبادل داده با آنها است، فرم شماره 2 نیزتکمیل شود

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم شماره دو

ردیف

عنوان دستگاه استعلام شونده

نوع فرآیند

مدارک مورد نیاز

مدت اعتبار

هزینه

(ریال)

زمان انجام کار

(روز/ ساعت)

فرآیند مجوز

توضیحات

 

موارد استعلام

با ذکر نام **

 

سایر

***

 

 

الکترونیکی

غیر الکترونیکی

1

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان و شهرستان

قیمت گذاری ملک

 

مدارک مالکیت

1 سال

تعرفه کانون

10 روز

 

** نام استعلام در توضیحات درج شود

*** اگر نوع فرآیند سایر می باشد اطلاعات آن در توضیحات درج شود