صدور مجوز فعالیت انجمن، کانون و مجمع ملی خبرگان کشاورزی

افزودن محتوا...

بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی                                                                                    ضمیمه 1

1- عنوان خدمت: صدور مجوز فعالیت انجمن، کانون و مجمع ملی خبرگان کشاورزی

2- شناسه خدمت

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.)

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرایی: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

نام دستگاه مادر: وزارت جهاد کشاورزی

4- مشخصات خدمت

شرح خدمت

مجوزی است که در راستای انتقال تجربیات نمایندگان نمونه ها و برگزیدگان فعال در بخش کشاورزی به سایر کشاورزان به منظور ارتقاء سطح کمی و کیفی محصولات کشاورزی صادر می شود.

نوع خدمت

خدمت به شهروندان (G2C)

þخدمت به کسب و کار (G2B)

خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

نوع مخاطبین

بهره برداران و خبرگان کشاورزی متقاضی

ماهیت خدمت

þ حاکمیتی

تصدی گری

سطح خدمت

þ ملی

منطقه ای

 

þ استانی

شهری

 

روستایی

رویداد مرتبط با:

تولد

آموزش

سلامت

مالیات

þکسب و کار

تامین اجتماعی

ثبت مالکیت

تاسیسات شهری

بیمه

ازدواج

بازنشستگی

مدارک و گواهینامه­ها

وفات

سایر

نحوه آغاز خدمت

þتقاضای گیرنده خدمت

فرارسیدن زمانی مشخص

رخداد رویدادی مشخص

þتشخیص دستگاه

سایر: ...

مدارک لازم برای انجام خدمت

تکمیل فرم درخواست، (معرفی نامه خبرگی جهاد کشاورزی شهرستان یا استان، معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی حسب مورد)، مدارک تحصیلی خبرگان، گواهی عدم سو پیشینه موثر و گواهی عدم اعتیاد خبرگان و احراز هویت حقیقی

قوانین و مقررات بالادستی

اساسنامه سازمان، اساسنامه مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور، دستورالعمل ایجاد تشکل کشاورزان خبره، اساسنامه نظام صنفی بخش کشاورزی، آیین نامه نظام صنفی کارهای کشاورزی مصوب 17/5/86 هیئت دولت، آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد مصوب هیئت دولت مورخ 8/5/84

5- جزییات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

32 کانون و 1 مجمع ملی و 378 انجمن طی 12 سال

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

انجمن:30 روز کانون: 1 هفته

تواتر

þ یکبار برای همیشه

تعداد بار مراجعه حضوری

ارائه مدارک درخواست، حضور در جلسه توجیهی نقش وظایف و اساسنامه خبرگان، حضور در جلسه مجمع عمومی موسس، حضور در جلسه تعیین سمت هیئت مدیره

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

 

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

ندارد

ندارد

 

ندارد

ندارد

 

. . .

 

 

6- نحوه دسترسی به خدمت

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن----------------------------------

www.--------------------------------------------------------------------

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:

-----------------------------------------

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطی خدمت

در مرحله اطلاع رسانی خدمت

þالکترونیکی

 

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس پيام کوتاه

þسایر(باذکرنحوه دسترسی): برنامه رادیو و تلوزیون

þغیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

þسایر: نصب بنر در مراکز خدمات سازمان جهتد کشاورزی استان و مدیریت جهاد شهرستان،مدیریت تعاون مرکزی استان و تعاون روستایی شهرستان و تشکل ها

مراجعه به دستگاه:

ملی

þاستانی

þشهرستانی

در مرحله درخواست خدمت

الکترونیکی

 

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

þغیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

þجهت احراز اصالت فرد

þجهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر:

مراجعه به دستگاه:

þملی

þاستانی

þشهرستانی

مرحله تولید خدمت

(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )

الکترونیکی

 

اینترنتی (مانند درگاه دستگاه) اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا ERP)

پست الکترونیک سایر (باذکرنحوه دسترسی)

þغیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

حضور در جلسات توجیهی،عمومی،موسس و تعیین هیات مدیره

درمرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

þغیرالکترونیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

þسایر: ارائه مجوز

مراجعه به دستگاه:

þملی

þاستانی

þشهرستانی

7- ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانکهای اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر

فیلدهای موردتبادل

 

 

استعلام الکترونیکی

استعلام غیر الکترونیکی

برخط

online

دسته­ای (Batch)

سازمان تات/شناسنامه خبرگان کشاورزی

مشخصات فردی،موضوعی و رزومه کاری و علمی

 

 

þ

8-ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه دیگر

فیلدهای موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزینه)

استعلام الکترونیکی

اگر استعلام غیرالکترونیکی است، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­ای (Batch)

وزارت کشور

Saman.moi.ir

صدور و مجوز سازمان های غیر دولتی

مشخصات ارکان خبرگان//آمار عملکرد کانون و انجمن و مجمع ملی///همکاری در تدوین قوانین و مقررات

 

 

þ

þدستگاه

þمراجعه کننده

9- عناوین فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

1- صدور مجوز فعالیت انجمن خبرگان کشاورزی

2- صدور مجوز فعالیت کانون خبرگان کشاورزی

3- صدور مجوز فعالیت مجمع ملی خبرگان کشاورزی

10- نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نام و نام خانوادگی

تلفن

پست الکترونیک

واحد مربوط

شمس الله مراد نیا

09122971689

moradniya2012@yahoo.com

معاون اداری و مالی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

محمود سلمانی

88901014

mahmoodsalmani1340@yahoo.com

مدیر امور اداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

سید مهدی شفیعی قصر

81363285

m.ghasr@agri-jahad.org

کارشناس مسئول اصلاح و بهبود

فرآیند ها مرکز نوسازی و تحول اداری

زهرا زارعی

09122157637

zareei.zahra@gmail.com

رییس گروه تشکیلات و روش های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

مرتضی ادیب

88383067

adib47@yahoo.com

معاون دفتر امور تشکل های کشاورزی

احمد قادریان

09121238746

ahmad.ghaderian52@gmail.com

کارشناس گروه تشکیلات و روش های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

فهیمه طاهری راد

81363282

f.taherirad@yahoo.com

کارشناس اصلاح و بهبود فرآیندها

محمد مهدی شوشتری

09124630694

m.mshooshtari@yahoo.com

کارشناس گروه تشکیلات و روش های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                       لیست اطلاعات مجوزهای حقیقی، حقوقی و دولتی در وزارتخانه/ سازمان ......                                                   فرم شماره یک

ردیف

 

 

عنوان مجوز

 

 

نوع مجوز

 

 

مستندات قانونی

(مصوبه، بخشنامه، آیین نامه)

 

 

مدارک مورد نیاز

 

 

 

مدت اعتبار

 

 

هزینه

(ریال)

 

 

متقاضی مجوز

 

 

فرآیند صدور مجوز

 

 

مراجع ناظر

 

 

زمان تقریبی

فرآیند مجوز

(روز/ ساعت)

فرآیند مجوز

توضیحات

 

 

 

 

 

حقیقی

حقوقی

دولتی

اختصاصی

مشترک *

الکترونیکی

غیر الکترونیکی

1

صدور مجوز فعالیت انجمن، کانون و مجمع ملی خبرگان کشاورزی

صدور مجوز فعالیت انجمن خبرگان کشاورزی

اساسنامه سازمان، اساسنامه مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور، دستورالعمل ایجاد تشکل کشاورزان خبره، اساسنامه نظام صنفی بخش کشاورزی، آیین نامه نظام صنفی کارهای کشاورزی مصوب 17/5/86 هیئت دولت، آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد مصوب هیئت دولت مورخ 8/5/84

تکمیل فرم درخواست، (معرفی نامه خبرگی جهاد کشاورزی شهرستان یا استان، معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی حسب مورد)، مدارک تحصیلی خبرگان، گواهی عدم سو پیشینه موثر و گواهی عدم اعتیاد خبرگان و احراز هویت حقیقی

نا محدود

------

 

 

 

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

1 ماه

 

 

2

صدور مجوز فعالیت کانون خبرگان کشاورزی

اساسنامه سازمان، اساسنامه مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور، دستورالعمل ایجاد تشکل کشاورزان خبره، اساسنامه نظام صنفی بخش کشاورزی، آیین نامه نظام صنفی کارهای کشاورزی مصوب 17/5/86 هیئت دولت، آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد مصوب هیئت دولت مورخ 8/5/84

تکمیل فرم درخواست، (معرفی نامه خبرگی جهاد کشاورزی شهرستان یا استان، معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی حسب مورد)، مدارک تحصیلی خبرگان، گواهی عدم سو پیشینه موثر و گواهی عدم اعتیاد خبرگان و احراز هویت حقیقی

نا محدود

------

 

 

 

1 ماه

 

 

3

صدور مجوز فعالیت مجمع ملی خبرگان کشاورزی

اساسنامه سازمان، اساسنامه مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور، دستورالعمل ایجاد تشکل کشاورزان خبره، اساسنامه نظام صنفی بخش کشاورزی، آیین نامه نظام صنفی کارهای کشاورزی مصوب 17/5/86 هیئت دولت، آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد مصوب هیئت دولت مورخ 8/5/84

تکمیل فرم درخواست، (معرفی نامه خبرگی جهاد کشاورزی شهرستان یا استان، معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی حسب مورد)، مدارک تحصیلی خبرگان، گواهی عدم سو پیشینه موثر و گواهی عدم اعتیاد خبرگان و احراز هویت حقیقی

نا محدود

------

 

 

 

1 هفته

 

 

*اگر مراحل مجوز دارای فرآیند مشترک با دیگر دستگاه ها و نیازمند تبادل داده با آنها است، فرم شماره 2 نیزتکمیل شود

 

 

 

فرم شماره دو

ردیف

عنوان دستگاه استعلام شونده

نوع فرآیند

مدارک مورد نیاز

مدت اعتبار

هزینه

(ریال)

زمان انجام کار

(روز/ ساعت)

فرآیند مجوز

توضیحات

 

موارد استعلام

با ذکر نام **

 

سایر

***

 

 

الکترونیکی

غیر الکترونیکی

1

وزارت کشور

صدور مجوز انجمن،کانون،مجمع ملی خبرگان کشاورزی

 

تکمیل فرم درخواست، (معرفی نامه خبرگی جهاد کشاورزی شهرستان یا استان، معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی حسب مورد)، مدارک تحصیلی خبرگان، گواهی عدم سو پیشینه موثر و گواهی عدم اعتیاد خبرگان و احراز هویت حقیقی

نا محدود

-----

1 ماه

 

** نام استعلام در توضیحات درج شود

*** اگر نوع فرآیند سایر می باشد اطلاعات آن در توضیحات درج شود