صدور مجوز های تعاونی های روستایی،کشاورزی،تولیدی و زنان

 

بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی                                                                                    ضمیمه 1

1- عنوان خدمت: صدور مجوز های تعاونی های روستایی،کشاورزی،تولیدی و زنان

2- شناسه خدمت

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.)

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرایی: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

نام دستگاه مادر: وزارت جهاد کشاورزی

4- مشخصات خدمت

شرح خدمت

صدور مجوز

نوع خدمت

þخدمت به شهروندان (G2C)

þ خدمت به کسب و کار (G2B)

خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

نوع مخاطبین

بهره برداران بخش کشاورزی دارای زمین،شرکت های تعاونی روستایی،کشاورزی و زنان

ماهیت خدمت

þ حاکمیتی

þحمایتی

سطح خدمت

þملی þ شهری

þمنطقه ای

þاستانی

þشهرستانی

þروستایی

رویداد مرتبط با:

تولد

آموزش

سلامت

مالیات

þکسب و کار

تامین اجتماعی

ثبت مالکیت

تاسیسات شهری

بیمه

ازدواج

بازنشستگی

مدارک و گواهینامه­ها

وفات

سایر

نحوه آغاز خدمت

þتقاضای گیرنده خدمت

þ فرارسیدن زمانی مشخص

þ رخداد رویدادی مشخص

þ تشخیص دستگاه

سایر: ...

مدارک لازم برای انجام خدمت

تعاونی تولید:فرم تکمیل شده مکان یابی منطقه مورد تایید مدیریت تعاون روستایی استان و فرم تکمیل شده درخواست متقاضیان، گواهی نام شرکت از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان، افتتاح حساب جاری شرکت تعاونی از بانک عامل و شرایط احراز هویت حقوقی////روستایی،کشاورزی و زنان: درخواست کتبی، طرح توجیهی، تائیدیه و معرفی نامه مدیریت تعاون روستایی استان، درخواست موردی اعضاء،درخواست نظارتی غیرفعال مدیریت تعاون روستایی استان،گزارش حسابرسی، ، تصویب و امضای اساسنامه مورد تایید سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در مجمع موسس تعاونی، تصویب ادغام در مجمع عمومی تعاونی های متقاضی ادغام،درخواست کتبی با ذکر دلایل،گزارش درخواست انحلال از مدیریت تعاون روستایی استان

قوانین و مقررات بالادستی

تعاونی تولید :قانون شرکت های تعاونی تولید (مصوب 16/3/1350) و اصلاحیه های بعدی آن (مصوب 9/4/1352 و 4/3/1354).////قانون تعاونی نمودن و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی تولید روستایی (مصوب 24/12/1349).///قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی (مصوب 1385). روستایی،کشاورزی و زنان: بخشنامه 135750/342/3/204 به تاریخ 1/7/1392 دفتر توسعه آموزش تعاون شاخص های امکان سنجی تاسیس تعاونی های روستایی زنان، قانون شرکتهای تعاونی مصوب1350 و اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مصوبه شماره 7829 مورخ 28/10/1388 هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران،بخش نامه 45925/342/2 مورخ 19/10/1384 و 6286/342/2 مورخ 21/3/1385 دفتر توسعه و آموزش تعاون «تاسیس،ادغام و انحلال شرکت های تعاونی»،،بند 3 ماده 3 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

5- جزییات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

تعاونی تولید :از زمان تشکیل تاکنون بالغ بر1348 مجوز داده شده و سالانه حدود 10 مورد برای تشکیل و بر حسب مورد برای انحلال

روستایی،کشاورزی و زنان: 6500 مجوز تاکنون صادرشده است،650 مورد فعال سازی،350 مورد مجوز ادغام و 300 مجوز انحلال صادر شده است.ارائه و تایید پروژه:20 مورد درسال

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

تعاونی تولید :صدور:90 روز انحلال:30 روز روستایی،کشاورزی و زنان: تاسیس: 1 ماه ادغام: 1 ماه انحلال: 2 ماه

فعال سازی: 2-1 سال مالی ارایه و تایید پروژه: 1 سال

تواتر

تعاونی تولید تشکیل و انحلال: þ یکبار برای همیشه روستایی،کشاورزی و زنان: þ یکبار برای همیشه

تعداد بار مراجعه حضوری

تعاونی تولید :ارائه مدارک و درخواست،بازدید های کارشناسی،جلسات کارشناسی توجیهی،جلسه هیات موسس و ارائه مجوز های اولیه و نهایی(6 بار)

روستایی،کشاورزی و زنان: درخواست و ارائه مدارک،دریافت مجوز و تاییدیه

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

ندارد

ندارد

 

ندارد

ندارد

 

. . .

 

 

6- نحوه دسترسی به خدمت

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن------------------------------

www.-----------------------------------------------------

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:

-----------------------------------------

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطی خدمت

در مرحله اطلاع رسانی خدمت

þالکترونیکی

 

þاینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک þ ارسال پستی و مکاتبه با رهبران محلی/روستایی

تلفن گويا يا مرکز تماس پيام کوتاه

سایر(باذکرنحوه دسترسی):

þغیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

þسایر: تعاونی تولید: تشکیل جلسه در روستاها/مناطق

روستایی،کشاورزی و زنان: پخش اطلاعیه در محل حوزه فعالیت،مراجعه حضوری افراد،جلسه توجیهی در اماکن عمومی یا شرکت

مراجعه به دستگاه:

þملی

þاستانی

þشهرستانی

در مرحله درخواست خدمت

þالکترونیکی

برای روستایی،کشاورزی و زنان

þاینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

þپست الکترونیک þ ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

þغیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

þجهت احراز اصالت فرد

þجهت احراز اصالت مدرک

þنبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر:

مراجعه به دستگاه:

þملی

þاستانی

þشهرستانی

مرحله تولید خدمت

(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )

þالکترونیکی

برای روستایی،کشاورزی و زنان

اینترنتی (مانند درگاه دستگاه) اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا ERP)

پست الکترونیک سایر (باذکرنحوه دسترسی): مکاتبات داخلی

þغیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

تعاونی تولید: بازدید کارشناس،جلسات کارشناسی و توجیهی،ارائه مجوز اولیه،جلسات هیات موسس

درمرحله ارائه خدمت

þالکترونیکی

برای روستایی،کشاورزی و زنان

 

þاینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

þپست الکترونیک þ ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

þسایر(باذکرنحوه دسترسی): روستایی،کشاورزی و زنان: تماماً به واحد های زیر مجموعه در استان و شهرستان

þغیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

þسایر: ارائه مجوز

مراجعه به دستگاه:

þملی

þاستانی

þشهرستانی

7- ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانکهای اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر

فیلدهای موردتبادل

 

 

استعلام الکترونیکی

استعلام غیر الکترونیکی

برخط

online

دسته­ای (Batch)

روستایی،کشاورزی و زنان: واحد های تخصصی وزارت متبوع

دریافت مجوز های فعالیت در حوزه مذکور

 

 

þ

 

 

 

 

 

8-ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه دیگر

فیلدهای موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزینه)

استعلام الکترونیکی

اگر استعلام غیرالکترونیکی است، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­ای (Batch)

تعاونی تولید: اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان

---

---

---

 

 

þدستگاه

þمراجعه کننده

تعاونی تولید: بانک های عامل

---

افتتاح حساب

20 میلیون تومان افتتاح حساب

 

 

دستگاه

þمراجعه کننده

 

روستایی،کشاورزی و زنان:

اداره ثبت شرکت ها

---

ثبت شرکت

نامشخص

 

 

دستگاه

þمراجعه کننده

9- عناوین فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

تعاونی تولید:

1-تشکیل شرکت های تعاونی تولید روستایی در بخش کشاورزی 2-انحلال شرکت های تعاونی تولید روستایی در بخش کشاورزی

روستایی،کشاورزی و زنان:

1-مجوز تاسیس تعاونی های روستایی و کشاورزی زنان 2-مجوز ادغام تعاونی های روستایی و کشاورزی زنان 3-مجوز انحلال تعاونی های روستایی و کشاورزی زنان

4-فعال سازی تعاونی های غیرفعال روستایی کشاورزی زنان 5-ارایه و تایید پروژه های اشتغالزایی شرکت های تعاونی روستایی زنان

 

10- نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نام و نام خانوادگی

تلفن

پست الکترونیک

واحد مربوط

شمس الله مراد نیا

09122971689

moradniya2012@yahoo.com

معاون اداری و مالی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

محمود سلمانی

88901014

mahmoodsalmani1340@yahoo.com

مدیر امور اداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

سید مهدی شفیعی قصر

81363285

m.ghasr@agri-jahad.org

کارشناس مسئول اصلاح و بهبود

فرآیند ها مرکز نوسازی و تحول اداری

زهرا زارعی

09122157637

zareei.zahra@gmail.com

رییس گروه تشکیلات و روش های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

احمد قادریان

09121238746

ahmad.ghaderian52@gmail.com

کارشناس گروه تشکیلات و روش های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

مشتاق عسکر نیا

88900010

m.askarinia1343@gmail.com

کارشناس آموزش کارکنان

ناهید جلالی

88383066

nahid.jalali@yahoo.com

کارشناس مسئول گروه برنامه ریزی و توسعه شرکت های تعاونی تولید

فهیمه طاهری راد

81363282

f.taherirad@yahoo.com

کارشناس اصلاح و بهبود فرآیندها

محمد مهدی شوشتری

09124630694

m.mshooshtari@yahoo.com

کارشناس گروه تشکیلات و روش های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

 

 


                                                       لیست اطلاعات مجوزهای حقیقی، حقوقی و دولتی در وزارتخانه/ سازمان ......                                                   فرم شماره یک

ردیف

 

 

عنوان مجوز

 

 

نوع مجوز

 

 

مستندات قانونی

(مصوبه، بخشنامه، آیین نامه)

 

 

مدارک مورد نیاز

 

مدت اعتبار

 

 

هزینه

(ریال)

 

 

متقاضی مجوز

 

 

فرآیند صدور مجوز

 

 

مراجع ناظر

 

 

زمان تقریبی

فرآیند مجوز

(روز/ ساعت)

فرآیند مجوز

توضیحات

 

 

 

 

 

حقیقی

حقوقی

دولتی

اختصاصی

مشترک *

الکترونیکی

غیر الکترونیکی

1

صدور مجوز های تعاونی های روستایی،کشاورزی،تولیدی و زنان

تشکیل( تعاونی تولید)

قانون شرکت های تعاونی تولید (مصوب 16/3/1350) و اصلاحیه های بعدی آن (مصوب 9/4/1352 و 4/3/1354).

قانون تعاونی نمودن و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی تولید روستایی (مصوب 24/12/1349).

قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی (مصوب 1385).

فرم تکمیل شده مکان یابی منطقه مورد تایید مدیریت تعاون روستایی استان و فرم تکمیل شده درخواست متقاضیان، گواهی نام شرکت از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان، افتتاح حساب جاری شرکت تعاونی از بانک عامل و شرایط احراز هویت حقوقی

نامحدود

-----

 

 

 

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

90 روز

 

 

2

انحلال( تعاونی تولید)

قانون شرکت های تعاونی تولید (مصوب 16/3/1350) و اصلاحیه های بعدی آن (مصوب 9/4/1352 و 4/3/1354).

قانون تعاونی نمودن و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی تولید روستایی (مصوب 24/12/1349).

قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی (مصوب 1385).

فرم تکمیل شده مکان یابی منطقه مورد تایید مدیریت تعاون روستایی استان و فرم تکمیل شده درخواست متقاضیان، گواهی نام شرکت از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان، افتتاح حساب جاری شرکت تعاونی از بانک عامل و شرایط احراز هویت حقوقی

نامحدود

-----

 

 

 

30 روز

 

 

3

صدور مجوز های تعاونی های روستایی،کشاورزی،تولیدی و زنان

مجوز تاسیس

بخشنامه 135750/342/3/204 به تاریخ 1/7/1392 دفتر توسعه آموزش تعاون شاخص های امکان سنجی تاسیس تعاونی های روستایی زنان، قانون شرکتهای تعاونی مصوب1350 و اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مصوبه شماره 7829 مورخ 28/10/1388 هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران،بخش نامه 45925/342/2 مورخ 19/10/1384 و 6286/342/2 مورخ 21/3/1385 دفتر توسعه و آموزش تعاون «تاسیس،ادغام و انحلال شرکت های تعاونی»،،بند 3 ماده 3 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

درخواست کتبی، طرح توجیهی، تائیدیه و معرفی نامه مدیریت تعاون روستایی استان، درخواست موردی اعضاء،درخواست نظارتی غیرفعال مدیریت تعاون روستایی استان،گزارش حسابرسی، ، تصویب و امضای اساسنامه مورد تایید سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در مجمع موسس تعاونی

نامحدود

-----

 

 

 

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

1 ماه

 

 

4

مجوز ادغام

بخشنامه 135750/342/3/204 به تاریخ 1/7/1392 دفتر توسعه آموزش تعاون شاخص های امکان سنجی تاسیس تعاونی های روستایی زنان، قانون شرکتهای تعاونی مصوب1350 و اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مصوبه شماره 7829 مورخ 28/10/1388 هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران،بخش نامه 45925/342/2 مورخ 19/10/1384 و 6286/342/2 مورخ 21/3/1385 دفتر توسعه و آموزش تعاون «تاسیس،ادغام و انحلال شرکت های تعاونی»،،بند 3 ماده 3 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

درخواست کتبی، طرح توجیهی، تائیدیه و معرفی نامه مدیریت تعاون روستایی استان، درخواست موردی اعضاء،درخواست نظارتی غیرفعال مدیریت تعاون روستایی استان،گزارش حسابرسی، ، تصویب و امضای اساسنامه مورد تایید سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در مجمع موسس تعاونی، تصویب ادغام در مجمع عمومی تعاونی های متقاضی ادغام،درخواست کتبی با ذکر دلایل،گزارش درخواست انحلال از مدیریت تعاون روستایی استان

نامحدود

-----

 

 

 

1 ماه

 

 

5

مجوز انحلال

بخشنامه 135750/342/3/204 به تاریخ 1/7/1392 دفتر توسعه آموزش تعاون شاخص های امکان سنجی تاسیس تعاونی های روستایی زنان، قانون شرکتهای تعاونی مصوب1350 و اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مصوبه شماره 7829 مورخ 28/10/1388 هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران،بخش نامه 45925/342/2 مورخ 19/10/1384 و 6286/342/2 مورخ 21/3/1385 دفتر توسعه و آموزش تعاون «تاسیس،ادغام و انحلال شرکت های تعاونی»،،بند 3 ماده 3 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

درخواست کتبی، طرح توجیهی، تائیدیه و معرفی نامه مدیریت تعاون روستایی استان، درخواست موردی اعضاء،درخواست نظارتی غیرفعال مدیریت تعاون روستایی استان،گزارش حسابرسی، ، تصویب و امضای اساسنامه مورد تایید سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در مجمع موسس تعاونی، تصویب ادغام در مجمع عمومی تعاونی های متقاضی ادغام،درخواست کتبی با ذکر دلایل،گزارش درخواست انحلال از مدیریت تعاون روستایی استان

نامحدود

-----

 

 

 

2 ماه

 

 

6

فعال سازی

بخشنامه 135750/342/3/204 به تاریخ 1/7/1392 دفتر توسعه آموزش تعاون شاخص های امکان سنجی تاسیس تعاونی های روستایی زنان، قانون شرکتهای تعاونی مصوب1350 و اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مصوبه شماره 7829 مورخ 28/10/1388 هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران،بخش نامه 45925/342/2 مورخ 19/10/1384 و 6286/342/2 مورخ 21/3/1385 دفتر توسعه و آموزش تعاون «تاسیس،ادغام و انحلال شرکت های تعاونی»،،بند 3 ماده 3 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

درخواست کتبی، طرح توجیهی، تائیدیه و معرفی نامه مدیریت تعاون روستایی استان، درخواست موردی اعضاء،درخواست نظارتی غیرفعال مدیریت تعاون روستایی استان،گزارش حسابرسی، ، تصویب و امضای اساسنامه مورد تایید سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در مجمع موسس تعاونی،

2-1 سال مالی

-----

 

 

 

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

2-1 سال مالی

 

 

7

ارایه و تایید

بخشنامه 135750/342/3/204 به تاریخ 1/7/1392 دفتر توسعه آموزش تعاون شاخص های امکان سنجی تاسیس تعاونی های روستایی زنان، قانون شرکتهای تعاونی مصوب1350 و اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مصوبه شماره 7829 مورخ 28/10/1388 هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران،بخش نامه 45925/342/2 مورخ 19/10/1384 و 6286/342/2 مورخ 21/3/1385 دفتر توسعه و آموزش تعاون «تاسیس،ادغام و انحلال شرکت های تعاونی»،،بند 3 ماده 3 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

درخواست کتبی، طرح توجیهی، تائیدیه و معرفی نامه مدیریت تعاون روستایی استان، درخواست موردی اعضاء،درخواست نظارتی غیرفعال مدیریت تعاون روستایی استان،گزارش حسابرسی، ، تصویب و امضای اساسنامه مورد تایید سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در مجمع موسس تعاونی،

1 سال

-----

 

 

 

1 سال

 

 

*اگر مراحل مجوز دارای فرآیند مشترک با دیگر دستگاه ها و نیازمند تبادل داده با آنها است، فرم شماره 2 نیزتکمیل شود

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم شماره دو

ردیف

عنوان دستگاه استعلام شونده

نوع فرآیند

مدارک مورد نیاز

مدت اعتبار

هزینه

(ریال)

زمان انجام کار

(روز/ ساعت)

فرآیند مجوز

توضیحات

 

موارد استعلام

با ذکر نام **

 

سایر

***

 

 

الکترونیکی

غیر الکترونیکی

1

تعاونی تولید

اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و استان

تایید عنوان و اخذ شماره ثبت

--

معرفی نامه مدیریت تعاون روستایی شهرستان

نامحدود

-----

30 روز

--

2

تعاونی تولید

بانک عامل

افتتاح حساب

--

معرفی نامه مدیریت تعاون روستایی شهرستان

نامحدود

حداقل 20میلیون تومان

5 روز

--

3

روستایی،کشاورزی و زنان

اداره ثبت اسناد و املاک و شرکت ها

ثبت شرکت

--

معرفی نامه

نامحدود

نا مشخص

1 هفته

--

** نام استعلام در توضیحات درج شود

*** اگر نوع فرآیند سایر می باشد اطلاعات آن در توضیحات درج شود