صدور و ابطال مجوز تاسیس واحد اعتباری

افزودن محتوا...

بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی                                                                                    ضمیمه 1

1- عنوان خدمت: صدور و ابطال مجوز تاسیس واحد اعتباری

 

2- شناسه خدمت

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.)

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرایی: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

نام دستگاه مادر: وزارت جهاد کشاورزی

4- مشخصات خدمت

شرح خدمت

مجوزی است که امکان اجازه فعالیت واحد اعتباری در شرکت های تعاون روستایی،کشاورزی و تولیدی جهت امور اعتباری فراهم می دارد.

نوع خدمت

خدمت به شهروندان (G2C)

þخدمت به کسب و کار (G2B)

خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

نوع مخاطبین

تاسیس:شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و تولیدی.

ابطال:دارندگان مجوز تاسیس واحد اعتباری

ماهیت خدمت

þ حاکمیتی

تصدی گری

 

سطح خدمت

þ ملی

منطقه ای

 

استانی

 

شهری

 

þ روستایی

رویداد مرتبط با:

تولد

آموزش

سلامت

مالیات

þکسب و کار

تامین اجتماعی

ثبت مالکیت

تاسیسات شهری

بیمه

ازدواج

بازنشستگی

مدارک و گواهینامه­ها

وفات

سایر

نحوه آغاز خدمت

þتقاضای گیرنده خدمت

فرارسیدن زمانی مشخص

رخداد رویدادی مشخص

þتشخیص دستگاه

سایر: ...

مدارک لازم برای انجام خدمت

تاسیس:درخواست کتبی،ارائه صورتجلسه مصوب تاسیس واحد اعتباری از هیات مدیره شرکت و مجمع عمومی، معرفی نامه از مدیریت تعاون روستایی استان، تائیدیه ترازمالی و نقدینگی مدیریت تعاون روستایی استان و احراز هویت حقوقی

ابطال: درخواست کتبی متقاضی،معرفی نامه از مدیریت تعاون روستایی استان، توزيع جغرافيايي تسهيلات تخصيصي به استانها، درخواست کمکهای فنی و اعتباری، ارائه مصوبه هیات مدیره و مجمع شرکت، مصوبه کمیته فنی مدیریت تعاون روستایی استان یا مرکز حسب مورد، تکمیل شناسنامه طرح سرمایه گذاری شبکه های تعاون روستایی، ترازنامه مالی شرکت/اتحادیه تعاونی روستایی مصوب مجمع،نامه مرجع قضایی و انتظامی،نامه مدیریت تعاون روستایی استان

قوانین و مقررات بالادستی

تاسیس و ابطال: اساسنامه شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی و تولیدی و اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران،

آیین نامه اجرایی واحد های اعتباری به شماره 711/3023 مورخ 13/2/83 سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، دستورالعمل های اصلاحی و خط مشی های اعتباری سالانه آن

5- جزییات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

مجوز تاسیس:1250 از سال 1372 تا کنون و ابطال تاکنون انجام نگرفته است.

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

1 ماه

تواتر

þ یکبار برای همیشه

تعداد بار مراجعه حضوری

ارائه مدارک و درخواست،دریافت مجوز

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

 

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

ندارد

ندارد

 

ندارد

ندارد

 

. . .

 

 

6- نحوه دسترسی به خدمت

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن-----------------------

www.--------------------------------------------------

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:

-----------------------------------------

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطی خدمت

در مرحله اطلاع رسانی خدمت

þالکترونیکی

 

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس پيام کوتاه

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

þغیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر:

مراجعه به دستگاه:

þملی

þاستانی

þشهرستانی

در مرحله درخواست خدمت

الکترونیکی

 

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

þغیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

þجهت احراز اصالت فرد

þجهت احراز اصالت مدرک

þنبود زیرساخت ارتباطی مناسب

þسایر: ارائه مدرک

مراجعه به دستگاه:

ملی

þاستانی

þشهرستانی

مرحله تولید خدمت

(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )

الکترونیکی

 

اینترنتی (مانند درگاه دستگاه) اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا ERP)

پست الکترونیک سایر (باذکرنحوه دسترسی)

þغیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

 

درمرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

þغیرالکترونیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر:

مراجعه به دستگاه:

ملی

þاستانی

þشهرستانی

7- ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانکهای اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر

فیلدهای موردتبادل

 

 

استعلام الکترونیکی

استعلام غیر الکترونیکی

برخط

online

دسته­ای (Batch)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه دیگر

فیلدهای موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزینه)

استعلام الکترونیکی

اگر استعلام غیرالکترونیکی است، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­ای (Batch)

 

 

 

 

 

 

دستگاه

مراجعه کننده

9- عناوین فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

1- صدور مجوز تاسیس واحد اعتباری

2- ابطال مجوز تاسیس واحد اعتباری

10- نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نام و نام خانوادگی

تلفن

پست الکترونیک

واحد مربوط

شمس الله مراد نیا

09122971689

moradniya2012@yahoo.com

معاون اداری و مالی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

محمود سلمانی

88901014

mahmoodsalmani1340@yahoo.com

مدیر امور اداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

سید مهدی شفیعی قصر

81363285

m.ghasr@agri-jahad.org

کارشناس مسئول اصلاح و بهبود

فرآیند ها مرکز نوسازی و تحول اداری

محمد ده پرور

88383110

d-executive@corc.ir

معاون اعتبارات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

زهرا زارعی

09122157637

zareei.zahra@gmail.com

رییس گروه تشکیلات و روش های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

احمد قادریان

09121238746

ahmad.ghaderian52@gmail.com

کارشناس گروه تشکیلات و روش های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

فهیمه طاهری راد

81363282

f.taherirad@yahoo.com

کارشناس اصلاح و بهبود فرآیندها

محمد مهدی شوشتری

09124630694

m.mshooshtari@yahoo.com

کارشناس گروه تشکیلات و روش های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

 

 


                                                       لیست اطلاعات مجوزهای حقیقی، حقوقی و دولتی در وزارتخانه/ سازمان ......                                                   فرم شماره یک

ردیف

 

 

عنوان مجوز

 

 

نوع مجوز

 

 

مستندات قانونی

(مصوبه، بخشنامه، آیین نامه)

 

 

مدارک مورد نیاز

 

 

 

مدت اعتبار

 

 

هزینه

(ریال)

 

 

متقاضی مجوز

 

 

فرآیند صدور مجوز

 

 

مراجع ناظر

 

 

زمان تقریبی

فرآیند مجوز

(روز/ ساعت)

فرآیند مجوز

توضیحات

 

 

 

 

 

حقیقی

حقوقی

دولتی

اختصاصی

مشترک *

الکترونیکی

غیر الکترونیکی

1

صدور و ابطال مجوز تاسیس واحد اعتباری

صدور

اساسنامه شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی و تولیدی و اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران،آیین نامه اجرایی واحد های اعتباری به شماره 711/3023 مورخ 13/2/83 سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، دستورالعمل های اصلاحی و خط مشی های اعتباری سالانه آن

درخواست کتبی،ارائه صورتجلسه مصوب تاسیس واحد اعتباری از هیات مدیره شرکت و مجمع عمومی، معرفی نامه از مدیریت تعاون روستایی استان، تائیدیه ترازمالی و نقدینگی مدیریت تعاون روستایی استان و احراز هویت حقوقی

نامحدود

------

 

 

 

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

ا ماه

 

 

2

ابطال

اساسنامه شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی و تولیدی و اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران،آیین نامه اجرایی واحد های اعتباری به شماره 711/3023 مورخ 13/2/83 سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، دستورالعمل های اصلاحی و خط مشی های اعتباری سالانه آن

درخواست کتبی متقاضی،معرفی نامه از مدیریت تعاون روستایی استان، توزيع جغرافيايي تسهيلات تخصيصي به استانها، درخواست کمکهای فنی و اعتباری، ارائه مصوبه هیات مدیره و مجمع شرکت، مصوبه کمیته فنی مدیریت تعاون روستایی استان یا مرکز حسب مورد، تکمیل شناسنامه طرح سرمایه گذاری شبکه های تعاون روستایی، ترازنامه مالی شرکت/اتحادیه تعاونی روستایی مصوب مجمع،نامه مرجع قضایی و انتظامی،نامه مدیریت تعاون روستایی استان

نامحدود

------

 

 

 

ا ماه

 

 

*اگر مراحل مجوز دارای فرآیند مشترک با دیگر دستگاه ها و نیازمند تبادل داده با آنها است، فرم شماره 2 نیزتکمیل شود