مشاوره و تائیدیه فنی طرح های سرمایه گذاری دراحداث و توسعه زیرساخت های موردنیاز اتحادیه ها و شرکت ها ی تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از محل کمک های فنی و اعتباری

افزودن محتوا... 

بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی                                                                                    ضمیمه 1

1- عنوان خدمت: مشاوره و تائیدیه فنی طرح های سرمایه گذاری دراحداث و توسعه زیرساخت های موردنیاز اتحادیه ها و شرکت ها ی تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از محل کمک های فنی و اعتباری

2- شناسه خدمت

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.)

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرایی: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

نام دستگاه مادر: وزارت جهاد کشاورزی

4- مشخصات خدمت

شرح خدمت

معرفی متقاضیان ذیصلاح به بانک عامل جهت عقد قرارداد و دریافت تسهیلات بانکی کم بهره یا بدون بهره برای احداث و توسعه ی زیرساخت های مورد نیازاتحادیه هاوشرکت های تعاونی تحت پوشش سازمان.

نوع خدمت

خدمت به شهروندان (G2C)

þخدمت به کسب و کار (G2B)

خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

نوع مخاطبین

شرکت ها و اتحادیه های تعاونی های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

ماهیت خدمت

þ حاکمیتی

þحمایتی

سطح خدمت

þ ملی

منطقه ای

 

استانی

 

شهری

 

روستایی

 

رویداد مرتبط با:

تولد

آموزش

سلامت

مالیات

þکسب و کار

تامین اجتماعی

ثبت مالکیت

تاسیسات شهری

بیمه

ازدواج

بازنشستگی

مدارک و گواهینامه­ها

وفات

سایر

نحوه آغاز خدمت

þتقاضای گیرنده خدمت

فرارسیدن زمانی مشخص

رخداد رویدادی مشخص

تشخیص دستگاه

سایر: ...

مدارک لازم برای انجام خدمت

مصوبه هیئت مدیره و مجمع عمومی شرکت/اتحادیه، طرح توجیهی فنی و اقتصادی، تاییدیه کمیته فنی اداره تعاون روستایی شهرستان،مدیریت تعاون روستایی استان،سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران حسب مورد و اهراز هویت حقوقی

قوانین و مقررات بالادستی

بند 4، 21، 22 و 27 ماده 3 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، دستورالعمل شماره 36172 مورخ 27/5/93 هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران :« دستورالعمل سرمایه گذاری، بهره برداری و بهینه سازی زیرساخت ها در سطح شبکه تحت پوشش سازمان»

5- جزییات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

سرمایه گذاری در احداث و توسعه تاسیسات ذخیره سازی:90 مورد//سرمایه گذاری در تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید:120 مورد

سرمایه گذاری در احداث و توسعه مراکزعرضه مستقیم کالا:70مورد

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

30 روز

تواتر

þ یکبار برای همیشه

تعداد بار مراجعه حضوری

ارائه مدارک و درخواست

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

 

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

ندارد

ندارد

 

ندارد

ندارد

 

. . .

 

 

6- نحوه دسترسی به خدمت

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن------------------------------------

www.-----------------------------------------------------

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:

-----------------------------------------

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطی خدمت

در مرحله اطلاع رسانی خدمت

þالکترونیکی

 

þاینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس پيام کوتاه

þسایر(باذکرنحوه دسترسی): مکاتبه با مدیریت استان و شهرستان از طریق اتوماسیون اداری

þغیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

þسایر: اعلام به شبکه

مراجعه به دستگاه:

ملی

استانی

شهرستانی

در مرحله درخواست خدمت

الکترونیکی

 

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

þغیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

þ جهت احراز اصالت فرد

þ جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر:

مراجعه به دستگاه:

þ ملی

þ استانی

þ شهرستانی

مرحله تولید خدمت

(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )

الکترونیکی

 

اینترنتی (مانند درگاه دستگاه) اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا ERP)

پست الکترونیک سایر (باذکرنحوه دسترسی)

þغیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

 

درمرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

þغیرالکترونیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

þسایر: مکاتبات مستقیم با بانک عامل

مراجعه به دستگاه:

þملی

þاستانی

þشهرستانی

7- ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانکهای اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر

فیلدهای موردتبادل

 

 

استعلام الکترونیکی

استعلام غیر الکترونیکی

برخط

online

دسته­ای (Batch)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه دیگر

فیلدهای موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزینه)

استعلام الکترونیکی

اگر استعلام غیرالکترونیکی است، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­ای (Batch)

شهرداری

دفتر خدمات الکترونیک

مراجعه به اداره شهرداری

اخذ پروانه ساختمان

مشخص نیست

þ

þ

دستگاه

þمراجعه کننده

اداره کل راه و شهرسازی

مشخص نیست

رعایت حریم جاده

----

 

 

دستگاه

þمراجعه کننده

اداره ثبت اسناد و املاک

----

سند مالکیت

----

 

 

دستگاه

þمراجعه کننده

اداره بهداشت

----

گواهی بهداشت

----

 

 

دستگاه

þمراجعه کننده

محیط زیست

----

رعایت مسایل محیط زیستی

----

 

 

دستگاه

þمراجعه کننده

9- عناوین فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

1- سرمایه گذاری در احداث و توسعه تاسیسات ذخیره سازی محصولات کشاورزی

2- سرمایه گذاری در تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید محصولات کشاورزی

3- سرمایه گذاری در احداث و توسعه ی مراکز عرضه مستقیم کالا.

10- نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

تلفن

پست الکترونیک

واحد مربوط

شمس الله مراد نیا

09122971689

moradniya2012@yahoo.com

معاون اداری و مالی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

محمود سلمانی

88901014

mahmoodsalmani1340@yahoo.com

مدیر امور اداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

سید مهدی شفیعی قصر

81363285

m.ghasr@agri-jahad.org

کارشناس مسئول اصلاح و بهبود

فرآیند ها مرکز نوسازی و تحول اداری

زهرا زارعی

09122157637

zareei.zahra@gmail.com

رییس گروه تشکیلات و روش های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

احمد قادریان

09121238746

ahmad.ghaderian52@gmail.com

کارشناس گروه تشکیلات و روش های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

صفی الله عطایی نجیب

88901010

atainajib20@yahoo.com

کارشناس مسئول طراحی و محاسبات فنی

فهیمه طاهری راد

81363282

f.taherirad@yahoo.com

کارشناس اصلاح و بهبود فرآیندها

محمد مهدی شوشتری

09124630694

m.mshooshtari@yahoo.com

کارشناس گروه تشکیلات و روش های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                       لیست اطلاعات مجوزهای حقیقی، حقوقی و دولتی در وزارتخانه/ سازمان ......                                                   فرم شماره یک

ردیف

 

 

عنوان مجوز

 

 

نوع مجوز

 

 

مستندات قانونی

(مصوبه، بخشنامه، آیین نامه)

 

 

مدارک مورد نیاز

 

 

 

مدت اعتبار

 

 

هزینه

(ریال)

 

 

متقاضی مجوز

 

 

فرآیند صدور مجوز

 

 

مراجع ناظر

 

 

زمان تقریبی

فرآیند مجوز

(روز/ ساعت)

فرآیند مجوز

توضیحات

 

 

 

 

 

حقیقی

حقوقی

دولتی

اختصاصی

مشترک *

الکترونیکی

غیر الکترونیکی

1

اعطای تسهیلات بانکی جهت سرمایه گذاری دراحداث و توسعه زیرساخت های موردنیاز اتحادیه ها و شرکت ها ی تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از محل کمک های فنی و اعتباری

سرمایه گذاری در احداث و توسعه تاسیسات ذخیره سازی محصولات کشاورزی

بند 4، 21، 22 و 27 ماده 3 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، دستورالعمل شماره 36172 مورخ 27/5/93 هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران :« دستورالعمل سرمایه گذاری، بهره برداری و بهینه سازی زیرساخت ها در سطح شبکه تحت پوشش سازمان»

مصوبه هیئت مدیره و مجمع عمومی شرکت/اتحادیه، طرح توجیهی فنی و اقتصادی، تاییدیه کمیته فنی اداره تعاون روستایی شهرستان،مدیریت تعاون روستایی استان،سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران حسب مورد و اهراز هویت حقوقی

1 سال

------

 

 

 

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

30 روز

 

 

2

سرمایه گذاری در تجهیز و استاندارد سازی مراکز خرید محصولات کشاورزی

بند 4، 21، 22 و 27 ماده 3 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، دستورالعمل شماره 36172 مورخ 27/5/93 هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران :« دستورالعمل سرمایه گذاری، بهره برداری و بهینه سازی زیرساخت ها در سطح شبکه تحت پوشش سازمان»

مصوبه هیئت مدیره و مجمع عمومی شرکت/اتحادیه، طرح توجیهی فنی و اقتصادی، تاییدیه کمیته فنی اداره تعاون روستایی شهرستان،مدیریت تعاون روستایی استان،سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران حسب مورد و اهراز هویت حقوقی

1 سال

------

 

 

 

30 روز

 

 

3

سرمایه گذاری در احداث و توسعه ی مراکز عرضه مستقیم کالا.

بند 4، 21، 22 و 27 ماده 3 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، دستورالعمل شماره 36172 مورخ 27/5/93 هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران :« دستورالعمل سرمایه گذاری، بهره برداری و بهینه سازی زیرساخت ها در سطح شبکه تحت پوشش سازمان»

مصوبه هیئت مدیره و مجمع عمومی شرکت/اتحادیه، طرح توجیهی فنی و اقتصادی، تاییدیه کمیته فنی اداره تعاون روستایی شهرستان،مدیریت تعاون روستایی استان،سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران حسب مورد و اهراز هویت حقوقی

1 سال

------

 

 

 

30 روز

 

 

*اگر مراحل مجوز دارای فرآیند مشترک با دیگر دستگاه ها و نیازمند تبادل داده با آنها است، فرم شماره 2 نیزتکمیل شود

 

 

فرم شماره دو

ردیف

عنوان دستگاه استعلام شونده

نوع فرآیند

مدارک مورد نیاز

مدت اعتبار

هزینه

(ریال)

زمان انجام کار

(روز/ ساعت)

فرآیند مجوز

توضیحات

 

موارد استعلام

با ذکر نام **

 

سایر

***

 

 

الکترونیکی

غیر الکترونیکی

1

شهرداری

اخذ پروانه استعلام

 

سند مالکیت

3 سال

نامشخص

4 ماه

 

2

اداره کل راه و شهرسازی

رعایت حریم جاده

 

نامه بانک

1 سال

----

15 روز

 

3

اداره ثبت و اسناد و املاک

سند مالکیت

 

سند مالکیت

6 ماه

----

15 روز

 

4

اداره بهداشت

گواهی بهداشت

 

نامه بانک

1 سال

----

15 روز

 

5

محیط زیست

رعایت مسایل محیط زیست

 

نامه بانک

1 سال

----

15 روز

 

** نام استعلام در توضیحات درج شود

*** اگر نوع فرآیند سایر می باشد اطلاعات آن در توضیحات درج شود