معرفی نامه دریافت تسهیلات بانکی از محل كمكهاي فني واعتباری به شبکه تعاونی های روستایی و کشاورزی(شرکت ها و اتحادیه ها)

بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی                                                                                    ضمیمه 1

1- عنوان خدمت: معرفی نامه دریافت تسهیلات بانکی از محل كمكهاي فني واعتباری به شبکه تعاونی های روستایی و کشاورزی(شرکت ها و اتحادیه ها)

 

2- شناسه خدمت

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.)

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرایی: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

نام دستگاه مادر: وزارت جهاد کشاورزی

4- مشخصات خدمت

شرح خدمت

کمک های فنی و اعتباری طی موافقت نامه سالانه بین سازمان مرکزی تعاون روستای ایران و سازمان مدیریت جهت تقویت زیر ساخت های شبکه تعاونی های روستایی و کشاورزی(شرکت ها و اتحادیه ها)صورت می پذیرد و برحسب اعلام نیاز بررسی و به بانک معرفی می گردد.

نوع خدمت

خدمت به شهروندان (G2C)

þخدمت به کسب و کار (G2B)

خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

نوع مخاطبین

شبکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی (شرکت ها و اتحادیه ها)

ماهیت خدمت

þ حاکمیتی

þحمایتی

سطح خدمت

þ ملی

منطقه ای

 

استانی

 

شهری

 

روستایی

 

رویداد مرتبط با:

تولد

آموزش

سلامت

مالیات

þکسب و کار

تامین اجتماعی

ثبت مالکیت

تاسیسات شهری

بیمه

ازدواج

بازنشستگی

مدارک و گواهینامه­ها

وفات

سایر

نحوه آغاز خدمت

þتقاضای گیرنده خدمت

فرارسیدن زمانی مشخص

رخداد رویدادی مشخص

þتشخیص دستگاه

سایر: ...

مدارک لازم برای انجام خدمت

درخواست کتبی، معرفی نامه از مدیریت تعاون روستایی استان، توزيع جغرافيايي تسهيلات تخصيصي به استانها، درخواست کمکهای فنی و اعتباری، ارائه مصوبه هیات مدیره و مجمع شرکت/اتحادیه متقاضی، مصوبه کمیته فنی مدیریت تعاون روستایی استان یا مرکز حسب مورد، تکمیل شناسنامه طرح سرمایه گذاری شبکه های تعاون روستایی، ترازنامه مالی شرکت/اتحادیه تعاونی روستایی مصوب مجمع،حسب مورد اخذ مجوز های رسمی از:جهاد کشاورزی،محیط زیست،شهرداری،ثبت اسناد،منابع طبیعی،صنعت معدن و تجارت،اداره بهداشت و سایر دستگاه های حقوقی و احراز هویت حقوقی

قوانین و مقررات بالادستی

قانون بودجه کل کشور، دستورالعمل شماره 162165/124 مورخ 4/6/93 سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، ردیف شماره 40502025 احداث تاسیسات نگهداری و بسته بندی و مراکز عرضه محصولات کشاورزی،موافقت نامه سالانه فی ما بین سازمان مرکزی تعاون روستای ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،مواد (118) ، بند(الف) ماده (151) وبند(ص) ماده (224)قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران.

5- جزییات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

900 طرح طی 3 سال

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

1 ماه

تواتر

þیکبار برای همیشه

تعداد بار مراجعه حضوری

ارائه درخواست و مدارک//دریافت معرفی نامه،گزارش بازدید کارشناس حسب مورد

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

 

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

ندارد

ندارد

 

ندارد

ندارد

 

. . .

 

 

6- نحوه دسترسی به خدمت

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن---------------------------------

www.-----------------------------------------------------

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:

-----------------------------------------

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطی خدمت

در مرحله اطلاع رسانی خدمت

þالکترونیکی

 

þاینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس پيام کوتاه

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

þغیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر:

مراجعه به دستگاه:

þملی

þاستانی

þشهرستانی

در مرحله درخواست خدمت

الکترونیکی

 

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

þغیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

þجهت احراز اصالت فرد

þجهت احراز اصالت مدرک

þنبود زیرساخت ارتباطی مناسب

þسایر: مدارک

مراجعه به دستگاه:

ملی

þاستانی

þشهرستانی

مرحله تولید خدمت

(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )

الکترونیکی

 

اینترنتی (مانند درگاه دستگاه) اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا ERP)

پست الکترونیک سایر (باذکرنحوه دسترسی)

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

گزارش بازدید کارشناس(حسب مورد)

(برای طرح هایی که مبلغ بالاتر از 50 میلیون تومان باشد.)

درمرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

þغیرالکترونیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

þسایر: معرفی نامه

مراجعه به دستگاه:

ملی

þاستانی

þشهرستانی

7- ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانکهای اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر

فیلدهای موردتبادل

 

 

استعلام الکترونیکی

استعلام غیر الکترونیکی

برخط

online

دسته­ای (Batch)

واحد های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد

دریافت مجوز های لازم

 

 

 

 

 

 

 

 

8-ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه دیگر

فیلدهای موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزینه)

استعلام الکترونیکی

اگر استعلام غیرالکترونیکی است، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­ای (Batch)

سایر دستگاه های دولتی حسب مورد

 

دریافت مجوز و استعلام های لازم

-----

 

 

دستگاه

þمراجعه کننده

 

 

 

 

 

 

دستگاه

مراجعه کننده

9- عناوین فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

1-

2-

3-

10- نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

تلفن

پست الکترونیک

واحد مربوط

شمس الله مراد نیا

09122971689

moradniya2012@yahoo.com

معاون اداری و مالی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

محمود سلمانی

88901014

mahmoodsalmani1340@yahoo.com

مدیر امور اداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

سید مهدی شفیعی قصر

81363285

m.ghasr@agri-jahad.org

کارشناس مسئول اصلاح و بهبود

فرآیند ها مرکز نوسازی و تحول اداری

محمد ده پرور

88383110

d-executive@corc.ir

معاون اعتبارات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

زهرا زارعی

09122157637

zareei.zahra@gmail.com

رییس گروه تشکیلات و روش های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

احمد قادریان

09121238746

ahmad.ghaderian52@gmail.com

کارشناس گروه تشکیلات و روش های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

فهیمه طاهری راد

81363282

f.taherirad@yahoo.com

کارشناس اصلاح و بهبود فرآیندها

محمد مهدی شوشتری

09124630694

m.mshooshtari@yahoo.com

کارشناس گروه تشکیلات و روش های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

 

 


                                                       لیست اطلاعات مجوزهای حقیقی، حقوقی و دولتی در وزارتخانه/ سازمان ......                                                   فرم شماره یک

ردیف

 

 

عنوان مجوز

 

 

نوع مجوز

 

 

مستندات قانونی

(مصوبه، بخشنامه، آیین نامه)

 

 

مدارک مورد نیاز

 

 

 

مدت اعتبار

 

 

هزینه

(ریال)

 

 

متقاضی مجوز

 

 

فرآیند صدور مجوز

 

 

مراجع ناظر

 

 

زمان تقریبی

فرآیند مجوز

(روز/ ساعت)

فرآیند مجوز

توضیحات

 

 

 

 

 

حقیقی

حقوقی

دولتی

اختصاصی

مشترک *

الکترونیکی

غیر الکترونیکی

1

معرفی نامه دریافت تسهیلات بانکی از محل كمكهاي فني واعتباری به شبکه تعاونی های روستایی و کشاورزی

(شرکت ها و اتحادیه ها)

معرفی نامه

قانون بودجه کل کشور، دستورالعمل شماره 162165/124 مورخ 4/6/93 سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، ردیف شماره 40502025 احداث تاسیسات نگهداری و بسته بندی و مراکز عرضه محصولات کشاورزی،موافقت نامه سالانه فی ما بین سازمان مرکزی تعاون روستای ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،مواد (118) ، بند(الف) ماده (151) وبند(ص) ماده (224)قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران.

درخواست کتبی، معرفی نامه از مدیریت تعاون روستایی استان، توزيع جغرافيايي تسهيلات تخصيصي به استانها، درخواست کمکهای فنی و اعتباری، ارائه مصوبه هیات مدیره و مجمع شرکت/اتحادیه متقاضی، مصوبه کمیته فنی مدیریت تعاون روستایی استان یا مرکز حسب مورد، تکمیل شناسنامه طرح سرمایه گذاری شبکه های تعاون روستایی، ترازنامه مالی شرکت/اتحادیه تعاونی روستایی مصوب مجمع،حسب مورد اخذ مجوز های رسمی از:جهاد کشاورزی،محیط زیست،شهرداری،ثبت اسناد،منابع طبیعی،صنعت معدن و تجارت،اداره بهداشت و سایر دستگاه های حقوقی و احراز هویت حقوقی

ا ماه

--------

 

 

 

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

1 ماه

 

 

*اگر مراحل مجوز دارای فرآیند مشترک با دیگر دستگاه ها و نیازمند تبادل داده با آنها است، فرم شماره 2 نیزتکمیل شود

 

 

 

فرم شماره دو

ردیف

عنوان دستگاه استعلام شونده

نوع فرآیند

مدارک مورد نیاز

مدت اعتبار

هزینه

(ریال)

زمان انجام کار

(روز/ ساعت)

فرآیند مجوز

توضیحات

 

موارد استعلام

با ذکر نام **

 

سایر

***

 

 

الکترونیکی

غیر الکترونیکی

1

سایر دستگاه های اجرایی حسب مورد

مجوز ها و استعلام های مورد نیاز

 

متناسب با نوع طرح

نا مشخص

نا مشخص

نا مشخص

√ √

 

** نام استعلام در توضیحات درج شود

*** اگر نوع فرآیند سایر می باشد اطلاعات آن در توضیحات درج شود