برگزاری دوره ها/کارگاه های آموزشی(تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی) و (اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان)

 

بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی                                                                                    ضمیمه 1

1- عنوان خدمت: برگزاری دوره ها/کارگاه های آموزشی(تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی) و (اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان)

2- شناسه خدمت

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.)

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرایی: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

نام دستگاه مادر: وزارت جهاد کشاورزی

4- مشخصات خدمت

شرح خدمت

خدمتی است که در جهت توانمند سازی تشکل هاو نظام صنفی کشاورزی و اعضاء و کارکنان و ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان انجام می پذیرد.

نوع خدمت

خدمت به شهروندان (G2C)

þخدمت به کسب و کار (G2B)

خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

نوع مخاطبین

اعضای هیات مدیره تشکل ها و نظام های صنفی کشاورزی

شرکت های تعاونی روستایی،کشاورزی و زنان

 

ماهیت خدمت

þ حاکمیتی þ حمایتی

þ تصدی گری

سطح خدمت

þملی þ شهرستانی

þمنطقه ای

þ استانی

þشهری

þروستایی

رویداد مرتبط با:

تولد

þآموزش

سلامت

مالیات

کسب و کار

تامین اجتماعی

ثبت مالکیت

تاسیسات شهری

بیمه

ازدواج

بازنشستگی

مدارک و گواهینامه­ها

وفات

سایر

نحوه آغاز خدمت

þتقاضای گیرنده خدمت

فرارسیدن زمانی مشخص

رخداد رویدادی مشخص

þتشخیص دستگاه

سایر: ...

مدارک لازم برای انجام خدمت

تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی :معرفی نامه از تشکل یا نظام صنفی کشاورزی و احراز هویت حقیقی و حقوقی//اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان: درخواست و معرفی متقاضیان آموزش// فیش واریزی 3 درصد سهم آموزش// تاییدومعرفی نامه مدیریت تعاون روستایی استان و احراز هویت حقیقی و حقوقی

قوانین و مقررات بالادستی

تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی :بند 5 و 29 ماده 6 اساسنامه شهرستان نظام صنفی کارهای کشاورزی.//بند 3 ماده 10 اساسنامه شهرستان نظام صنفی کارهای کشاورزی.

بند 7 ماده 30 اساسنامه شهرستان نظام صنفی کارهای کشاورزی.//بند 1 ماده 5 اساسنامه استانی نظام صنفی کارهای کشاورزی.//بند 7 ماده 30 اساسنامه استانی نظام صنفی کارهای کشاورزی.//تبصره 3 ماده 5 قانون افزایش بهره وری کشاورزی.//تبصره 2 ماده 17 قانون افزایش بهره وری کشاورزی.//بند 1 وظایف حاکمیتی دفتر، ابلاغی مرکز نوسازی و تحول اداری به شماره 439/210 مورخ 20/2/91.

اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان: ماده 62 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350، ابلاغیه شماره 11673/020 مورخ 30/3/1388 وزیر جهاد کشاورزی «واگذاری تصدی گری»، ابلاغیه شماره 9896/200 مورخ 3/10/90 ستاد اصل 44 وزارت جهاد کشاورزی «واگذاری امور تصدی گری»، مصوبه شماره 396 مورخ 4/2/90 هیات مدیره سازمان تعاون روستایی ایران «قرارداد واگذاری اجرای دوره های آموزشی مدیریت مرکز آموزش تعاون روستایی تعاونی روستایی استان»

5- جزییات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی: 74000 نفر روز خدمت گیرندگان در: ماه فصل þ سال

اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان: 35000 نفر روز خدمت گیرندگان در: ماه فصل þ سال

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی: حداکثر 3 روز اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان: 1 روز

تواتر

یک بار در: ماه فصل þ سال

تعداد بار مراجعه حضوری

تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی: حضور در دوره/ کارگاه و ارائه معرفی نامه//// اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان: حضور در دوره

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

 

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی:ندارد

تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی:ندارد

 

اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان: بند 2 ماده 15 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 و 3 درصد سود ویژه تعاونی ها

576131379 بانک کشاورزی شعبه ولیعصر

þ

6- نحوه دسترسی به خدمت

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن----------------------------------

www.------------------------------------------------------

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:

-----------------------------------------

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطی خدمت

در مرحله اطلاع رسانی خدمت

þالکترونیکی

 

þاینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

þپست الکترونیک þ ارسال پستی

þتلفن گويا يا مرکز تماس þ پيام کوتاه

þسایر(باذکرنحوه دسترسی): رادیو و تلوزیون

þغیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

þسایر: نصب بنر و اطلاعیه در حوزه فعالیت

مراجعه به دستگاه:

þملی

þاستانی

þشهرستانی

در مرحله درخواست خدمت

þالکترونیکی

برای اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

þپست الکترونیک ارسال پستی

þتلفن گويا يا مرکز تماس پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

þسایر(باذکرنحوه دسترسی): نیاز سنجی آموزشی

þغیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

þجهت احراز اصالت فرد

þجهت احراز اصالت مدرک

þنبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر:

مراجعه به دستگاه:

þملی

þاستانی

þشهرستانی

مرحله تولید خدمت

(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )

þالکترونیکی

 

þاینترنتی (مانند درگاه دستگاه) اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا ERP)

پست الکترونیک þ سایر (باذکرنحوه دسترسی): تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی:حضور در دوره مجازی اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان: مکاتبات داخلی

þغیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی:حضور در دوره

درمرحله ارائه خدمت

þالکترونیکی

برای اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان

þاینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

þسایر(باذکرنحوه دسترسی): دوره های مجازی(غیر حضوری)

þغیرالکترونیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

þسایر:

تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی: ارائه گواهی نامه حسب مورد

اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان: حضور در دوره و ارائه گواهی نامه

مراجعه به دستگاه:

þملی

þاستانی

þشهرستانی

7- ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانکهای اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر

فیلدهای موردتبادل

 

 

استعلام الکترونیکی

استعلام غیر الکترونیکی

برخط

online

دسته­ای (Batch)

اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان: سازمان تات

مدرس،عناوین و سرفصل ها و محتوای دوره آموزشی

 

 

þ

8-ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه دیگر

فیلدهای موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزینه)

استعلام الکترونیکی

اگر استعلام غیرالکترونیکی است، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­ای (Batch)

اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان:

اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران

سامانه مجازی آموزش

اجرای دوره

3 درصد سود ویژه تعاونی ها

 

 

þدستگاه

þمراجعه کننده

9- عناوین فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی: 1- برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزش نظام های صنفی کشاورزی 2- برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزش تشکل های کشاورزی

اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان: 1-برگزاری دوره آموزشی اعضا شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان ها 2- برگزاری دوره آموزشی کارکنان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان ها 3- برگزاری دوره آموزشی ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان ها

 

10- نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نام و نام خانوادگی

تلفن

پست الکترونیک

واحد مربوط

شمس الله مراد نیا

09122971689

moradniya2012@yahoo.com

معاون اداری و مالی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

محمود سلمانی

88901014

mahmoodsalmani1340@yahoo.com

مدیر امور اداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

سید مهدی شفیعی قصر

81363285

m.ghasr@agri-jahad.org

کارشناس مسئول اصلاح و بهبود

فرآیند ها مرکز نوسازی و تحول اداری

زهرا زارعی

09122157637

zareei.zahra@gmail.com

رییس گروه تشکیلات و روش های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

مرتضی ادیب

88383067

adib47@yahoo.com

معاون دفتر امور تشکل های کشاورزی

مشتاق عسکر نیا

88900010

m.askarinia1343@gmail.com

کارشناس آموزش کارکنان

احمد قادریان

09121238746

ahmad.ghaderian52@gmail.com

کارشناس گروه تشکیلات و روش های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

فهیمه طاهری راد

81363282

f.taherirad@yahoo.com

کارشناس اصلاح و بهبود فرآیندها

محمد مهدی شوشتری

09124630694

m.mshooshtari@yahoo.com

کارشناس گروه تشکیلات و روش های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

 

 


                                                               لیست اطلاعات مجوزهای حقیقی، حقوقی و دولتی در وزارتخانه/ سازمان ......                                                   فرم شماره یک

ردیف

 

 

عنوان مجوز

 

 

نوع مجوز

 

 

مستندات قانونی

(مصوبه، بخشنامه، آیین نامه)

 

 

مدارک مورد نیاز

 

 

 

مدت اعتبار

 

 

هزینه

(ریال)

 

 

متقاضی مجوز

 

 

فرآیند صدور مجوز

 

 

مراجع ناظر

 

 

زمان تقریبی

فرآیند مجوز

(روز/ ساعت)

فرآیند مجوز

توضیحات

 

 

 

 

 

حقیقی

حقوقی

دولتی

اختصاصی

مشترک *

الکترونیکی

غیر الکترونیکی

1

برگزاری دوره ها/کارگاه های آموزشی(تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی) و (اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان)

برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزش نظام های صنفی کشاورزی

بند 5 و 29 ماده 6 اساسنامه شهرستان نظام صنفی کارهای کشاورزی.//بند 3 ماده 10 اساسنامه شهرستان نظام صنفی کارهای کشاورزی.//بند 7 ماده 30 اساسنامه شهرستان نظام صنفی کارهای کشاورزی.//بند 1 ماده 5 اساسنامه استانی نظام صنفی کارهای کشاورزی.//بند 7 ماده 30 اساسنامه استانی نظام صنفی کارهای کشاورزی.//تبصره 3 ماده 5 قانون افزایش بهره وری کشاورزی.//تبصره 2 ماده 17 قانون افزایش بهره وری کشاورزی.//بند 1 وظایف حاکمیتی دفتر، ابلاغی مرکز نوسازی و تحول اداری به شماره 439/210 مورخ 20/2/91.

معرفی نامه از تشکل یا نظام صنفی کشاورزی و احراز هویت حقیقی و حقوقی

نامحدود

-------

 

 

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

3 روز

 

 

2

برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزش تشکل های کشاورزی

بند 5 و 29 ماده 6 اساسنامه شهرستان نظام صنفی کارهای کشاورزی.//بند 3 ماده 10 اساسنامه شهرستان نظام صنفی کارهای کشاورزی.//بند 7 ماده 30 اساسنامه شهرستان نظام صنفی کارهای کشاورزی.//بند 1 ماده 5 اساسنامه استانی نظام صنفی کارهای کشاورزی.//بند 7 ماده 30 اساسنامه استانی نظام صنفی کارهای کشاورزی.//تبصره 3 ماده 5 قانون افزایش بهره وری کشاورزی.//تبصره 2 ماده 17 قانون افزایش بهره وری کشاورزی.//بند 1 وظایف حاکمیتی دفتر، ابلاغی مرکز نوسازی و تحول اداری به شماره 439/210 مورخ 20/2/91.

معرفی نامه از تشکل یا نظام صنفی کشاورزی و احراز هویت حقیقی و حقوقی

نامحدود

-------

 

 

3 روز

 

 

3

برگزاری دوره آموزشی اعضا شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان ها

ماده 62 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350، ابلاغیه شماره 11673/020 مورخ 30/3/1388 وزیر جهاد کشاورزی «واگذاری تصدی گری»، ابلاغیه شماره 9896/200 مورخ 3/10/90 ستاد اصل 44 وزارت جهاد کشاورزی «واگذاری امور تصدی گری»، مصوبه شماره 396 مورخ 4/2/90 هیات مدیره سازمان تعاون روستایی ایران «قرارداد واگذاری اجرای دوره های آموزشی مدیریت مرکز آموزش تعاون روستایی تعاونی روستایی استان»

درخواست و معرفی متقاضیان آموزش// فیش واریزی 3 درصد سهم آموزش// تاییدومعرفی نامه مدیریت تعاون روستایی استان و احراز هویت حقیقی و حقوقی

نامحدود

3 درصد سوده ویژه تعاونی ها

 

 

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

1-2 روز

 

4

برگزاری دوره آموزشی کارکنان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان ها

ماده 62 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350، ابلاغیه شماره 11673/020 مورخ 30/3/1388 وزیر جهاد کشاورزی «واگذاری تصدی گری»، ابلاغیه شماره 9896/200 مورخ 3/10/90 ستاد اصل 44 وزارت جهاد کشاورزی «واگذاری امور تصدی گری»، مصوبه شماره 396 مورخ 4/2/90 هیات مدیره سازمان تعاون روستایی ایران «قرارداد واگذاری اجرای دوره های آموزشی مدیریت مرکز آموزش تعاون روستایی تعاونی روستایی استان»

درخواست و معرفی متقاضیان آموزش// فیش واریزی 3 درصد سهم آموزش// تاییدومعرفی نامه مدیریت تعاون روستایی استان و احراز هویت حقیقی و حقوقی

نامحدود

3 درصد سوده ویژه تعاونی ها

 

 

1-2 روز

 

5

برگزاری دوره آموزشی ارکان شرکت های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان ها

ماده 62 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350، ابلاغیه شماره 11673/020 مورخ 30/3/1388 وزیر جهاد کشاورزی «واگذاری تصدی گری»، ابلاغیه شماره 9896/200 مورخ 3/10/90 ستاد اصل 44 وزارت جهاد کشاورزی «واگذاری امور تصدی گری»، مصوبه شماره 396 مورخ 4/2/90 هیات مدیره سازمان تعاون روستایی ایران «قرارداد واگذاری اجرای دوره های آموزشی مدیریت مرکز آموزش تعاون روستایی تعاونی روستایی استان»

درخواست و معرفی متقاضیان آموزش// فیش واریزی 3 درصد سهم آموزش// تاییدومعرفی نامه مدیریت تعاون روستایی استان و احراز هویت حقیقی و حقوقی

نامحدود

3 درصد سوده ویژه تعاونی ها

 

 

1-2 روز

 

*اگر مراحل مجوز دارای فرآیند مشترک با دیگر دستگاه ها و نیازمند تبادل داده با آنها است، فرم شماره 2 نیزتکمیل شود

 

افزودن محتوا...